D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 489_584_pix_Oldal_25_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Életképek
B e s o r o l á s i   c í m : Életképek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hazatérés az iskolából
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 35. sz. augusztus 26.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sétány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyaloglás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Életképek: Hazatérés az iskolából
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hanem oda sem néz neki a szántó-vető gyermeke. Kicsi korától megszokja. Sanyaruságainak sorában bár ez volna a legcsekélyebb! A paraszt aprósága, mint a bárány vagy gödölye, korán szokja meg a futkosást, csak az anyja körül lehessen mindig. Mikor két óra járásnyira viszi az asszony a kantárba akasztott ebédet az ő urának: ott poroszkál mellette a csöpp leányka, fiúcska, s még ki sem melegszik bele, ha csak attól a kedves biztatástól nem, hogy eszik apával madárlátta kenyeret - mert ahhoz fogható csemegét nem tart még a csöngettyüs botos sem, pedig annak a polczán hívogatón piroslik a czukros mandula. Tavaszi est van. A nap korán száll alá, s korán kél a hold. Vékony párázattól elfogott világa enyhén szűrődik le a tájra. Az üres tejescsöbröket emelve a maga s a szomszédok gyermekeit kiséri haza a fiatal majorosné, rendre, csendre intve az iskolajáró népséget. A kis lányoknál még beválik a csillapitó beszéd hanem a fiuságon nem igen fog, mert a gyerekféle valami hiját érzi annak az órának, a melyben nem dulakodott, akár merő pezsdülő pajkosságból, akár valami gomb- vagy vastoll-különbözet miatt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 35. sz. augusztus 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Életkép : A Műcsarnok téli kiállításából / festő Pataky László
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1235x773 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet