D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 681_776_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Görgényvidéki nép
B e s o r o l á s i   c í m : Görgényvidéki nép
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Futtaky
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 36. évf. 45. sz. november 4.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : románok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Görgényszentimre
G e o N a m e s I d : 676438
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Görgényszentimrei oláhok
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az a kis libánfalvai parasztleány azonban, a kit most három éve Stefánia trónörökösné oly nagy kedvvel és szorgalommal lerajzolt, sajnos, e nagy csoportban nem lehetett jelen az a ritka-szép kis leány az idén hat éves korában meghalt. A nagy csoportban, valamint a Peteléről, Szász-Bégenbői, Libánfalváról, Orosziból jött csoportokban vajmi kevés csinos arczot láthatni, Pedig azt mondják, hogy 10-12 éves korukban e vidéken mindenütt nagyon szépeknek ígérkeznek a leányok, de ugy látszik, igen hamar elcsenevésznek, hihetőleg a nehéz munka következtében, melyet végezniök kell. A szászok, főkép a leányok, nem nagyon festőiek abban a kis átmérőjű, magas, fekete bársonysapkában, mely egészen hasonlít az oláh papok süvegéhez. Annál gazdagabb és szebb a jómódú leányok és és menyecskék díszruhája, különösen pazarul hímzett fekete selyemkötényük. A férfiak majdnem kivétel nélkül erős, tagbaszakadt, derék legények, bár az összes megjelentek közt alig akadt néhány katonaviselt ember." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1888. 36. évf. 45. sz. november 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a hazai népéletből : A cseber-készítő oláh
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 931x678 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet