D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tóth Endre
B e s o r o l á s i   c í m : Tóth Endre
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1824-1885
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 25. sz. június 21
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Tóth Endre (1824-1885)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tóth Endre
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Költeményei első (két parány-kötetes) gyűjteményét 1853-ban adta ki. Czime: Zengő bokori, némi keresettséggel választva a mi akkor divatban volt, elég jól kifejezte a költő egyéniségét a madárdaltól és szellősuttogástól zengő bokor, melyből a hangok nem válhatnak ki tisztán, egyik a másikba olvad s egymást zavarják: ez volt az ő költészete. Azonban folyvást törekedett a forma tisztaságára, külsőleg, belsőleg s öntudatában levén kedélye betegségének s érzelmei maga előtt is megmagyarázhatatlan túlfeszültségének, rajta volt, hogy ettől szabaduljon. ízlését a külföld jeleseinek művein nemesitette s előszeretettel fordult a klasszikusokhoz is, és különösen a Horácz forrásának a habjaiból törekedett egészséget meríteni." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 25. sz. június 21)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Endre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 761x1009 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet