D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 669_764_pix_Oldal_02_Kep_0006.jpg
C Í M 
F ő c í m : A trónörökös-pár Görgény Szent-Imrében
B e s o r o l á s i   c í m : Trónörökös-pár Görgény Szent-Imrében
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Nemes
U t ó n é v : Ödön
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1847-1902
V I A F I d : 121481291
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Karastojanov
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 42. sz. október 18.
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyoldal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Görgényszentimre
G e o N a m e s I d : 676438
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 1. Görgény völgye. - Sziklakar. - A görgény-szent-imrei kastély a Rákóczi-hegygyel. - 4. A fancsali erdészlak. - 5. A medveravatal 1884. október 2-án.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hát a medveravatal mellett is, a hogy jőnek le az urak a kastélyból, a Rákóczira zendít. És a fenséges ur annak a hangja mellett kerüli meg az ösvényeket. Éljeneznek, a népség zajong, a czigány népdalokba kezd. És akkor csend lesz egyszerre. Zúgást, lármát, kürtszót túlhangoz egy halk dúdolás. A leendő magyar királyné énekel csendesen, mosolyogva. Mind halljuk mi azt az éneklést országul most is mindenféle lármákon és napokon át, a mik azóta elteltek. Ott a Rákóczi-hegyen túl, mely a kastély felett emelkedik a vérrel védett vár északkeleti felén, a Görgény vizének jobb partján, hol a Kuruczhalom alatt örök álmot alusznak a Rátonyi katonái, bizonyosan szintén hallották azt a magyar dalt a leendő magyar királyné ajakáról. Mi nem szoktunk felejteni. Erre a jelenetre (melyet képünk is ábrázol) visszaemlékezik a magyar ember, a mig emlékezni bir." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 42. sz. október 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Berzenczei de Görgényszentimre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1614x2375 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet