D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov3_01.jpg
C Í M 
F ő c í m : 100 éve készít postabélyegeket az Állami Nyomda
B e s o r o l á s i   c í m : 100 éve készít postabélyegeket az Állami Nyomda
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1971
S o r o z a t : 1971. 100 éve készít postabélyegeket az Állami Nyomda
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomdászattörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyomda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1971-1972
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1971. 100 ÉVE KÉSZÍT MAGYAR POSTABÉLYEGEKET AZ ÁLLAMI NYOMDA
30 bélyeget és 60 szelvényt tartalmazó ívekben nyomták.
A bélyegek és az azonos ábrájú szelvények egymás alatt helyezkednek el.
Mélyny. 12 :11 1/4 F. fog.
T.: Légrády Sándor
Á 1971. szept. 11.-1972. dec. 31.
PM 705 000 fog. 6 486
2711 2692 1 Ft két szelvénnyel 50,- 50,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A nagyközönség számára az évtizedek során a bélyeggyártás vált az Állami Nyomda legismertebb tevékenységévé. A kiegyezés után a nemzeti szuverenitás kihangsúlyozása érdekében, de pénzügyi és igazgatási okokból is a magyar kormány szükségét látta annak, hogy saját bélyeggel lehessen leróni a hivatali illetéket és a postai szolgáltatás árát. Korábban csak párhuzamos - osztrák és magyar - kiadású bélyeggel lehetett ezt megtenni, ezeket a bélyegeket pedig természetesen Bécsben nyomtatták. Az illetékbélyegeket 1869-től gyártották Magyarországon az önálló Pénzügyminisztérium által irányított Államnyomdában. Az 1867-es kiegyezés postát érintő rendelkezése május 1-jén lépett hatályba. A Magyarország területén lévő összes postahivatal a magyar postaigazgatóság hatáskörébe került, így természetes igényként vetődött fel, hogy a Magyar Posta küldeményeire önálló kiadású magyar bélyeg kerüljön. Mivel ezt az igényt a császári kormány is elismerte, 1868. június 20-án kiadták az első magyar hírlapbélyeget. Igaz, ezt még a bécsi nyomdában nyomták, és a papír vízjelén is német felirat volt olvasható, de magán a bélyegen a felirat már magyarul jelent meg, a bélyegrajzot a magyar címer és a korona díszítette. Az első hazai előállítású postabélyeg az Államnyomda bélyeggyártó technológiai sorának fejlesztése után 1871-ben került postai forgalomba. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bokros Ferenc: 100 éves az Athenaeum Nyomda
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3105x797 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn