D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov5_07.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sevillai magyar pavilon
B e s o r o l á s i   c í m : Sevillai magyar pavilon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Europa: Európai kortárs művészet
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Makovecz
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1935-2011
V I A F I d : 111336623
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kertész
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1963-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1993
S o r o z a t : 1993. Europa: Európai kortárs művészet
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítási épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pavilon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1993
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1994
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1995
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Makovecz Imre magyar építészmérnök. Tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte 1959-ben. Egyéni látásmódú és termékeny alkotó. A magyar organikus építészet iskolateremtő személyisége. 1977-ig tervezőként dolgozott. 1984-től az általa alapított Makona építésziroda vezetője. 1989-ben Kampis M.-sal és Kálmán I.-nal létrehozta a Kós Károly Egyesülést, amely 1990-től szabadegyetemet működtet. Alkotásain a népi építészet hatása, a keleti kultúrák ezoterikussága és a kozmikus-mitikus szemlélet egyaránt kimutatható. Épületei antropomorfak, nem csak szellemiségüket, de motívumkincsüket tekintve is. Kiemelt szerepet kap bennük a faszerkezet. Több mint 100 különböző funkciójú épület - templom, lakóház, közösségi ház, szálloda stb. - jelzi tevékenységét, ezek jó funkcionális elrendezéssel párosult újszerű homlokzat és tömegformálásukkal keltettek feltűnést, többször vitát is. Jelentősebb munkái: a budapesti Farkasréti temető ravatalozójának belseje, a Dobogókőn megépült síház jelzi egyéni formavilágának alakulását. A paksi Római katolikus-templom, a siófoki Evangélikus-templom, sárospataki Művelődési Ház, az egri fedett uszoda, és a sevillai Világkiállítás (1992) magyar pavilonja stb. (A XX.Század Kr. 495 o., Larousse 1992. 2k.790 o., MNL. 12k.584 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1993. EUROPA: EURÓPAI KORTÁRS MŰVÉSZET
Ofszetny. 12:12 1/4 F. fog.
T.: Kertész Dániel (keret), Makovecz Imre épületei
Névérték: 45,- Ft
Á 1993. máj. 5.-1995. dec. 31.
P 400 000 fog.
4193 4242 45 Ft Sevillai magyar pavilon 450.- 350.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51, Makovecz Imre: Kakasd Művelődési ház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 700x1057 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn