D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nov5_14.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest, Deák téri evangélikus templom (1811)
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest, Deák téri evangélikus templom (1811)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vallástörténet - Templomok (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kertész
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1963-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-20
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2000
S o r o z a t : 2000. Vallástörténet - Templomok (I.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : evangélikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2000-2002
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2000. VALLÁSTÖRTÉNET - TEMPLOMOK (I.)
A nyomdai ívek ívszélen, három oldalon, Krisztus születésének 2000. évfordulójának tiszteletére indított program emblémája ismétlődik.
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Kertész Dániel
Névérték: 30,- Ft
Á 2000. jún. 30.-2002. dec. 31.
P 200 000 fog.
4553 4611 30 Ft Budapest, Deák téri evangélikus templom (1811) 100,- 100,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az V. kerületi templomok közül az egyik a Deák Ferenc téri evangélikus templom. A pesti evangélikusok Cinkotára jártak templomba, mert Pesten 1781-ig egyházközséget nem szervezhettek, templomot nem építhettek. II. József Türelmi Rendelete változtatott a helyzetükön és 1787-ben kezdték meg hitéletük szervezését. 1791-ben megkapták az építési engedélyt és Krausz János építőmester kapott megbízást a klasszicista templom-komplexum terveinek elkészítésére. 1798-ban - Krausz János halála után - Pollack Mihály lett az építkezés műszaki irányítója. Az építkezés 1795-ben az emeletes paplak és imaterem építésével kezdődött, majd a templom alapkőletételi ünnepsége 1799. október 31-én volt. Az árdrágulások miatt áttervezésekre és takarékosabb kiviteli módokra volt szükség, mert a költségeket a pesti polgárok adományai fedezték. 1811 pünkösdjén volt a templom felszentelése. Vasárnap a német és magyar, hétfőn pedig a szlovák hívek számára volt anyanyelvükön szóló ünnepi istentisztelet. A templombelső téglalap alaprajzú egyetlen csarnok. A templom fő dísze az oltár, mely szintén Pollack Mihály terve szerint készült. Az oltárépítmény ovális alaprajzú, vasráccsal övezett, vörös mészkő lépcsővel emelt térben áll. 1811-ben készült a szószék. Nemes mesterek szorgalmas munkáját dicséri a templombelső és a berendezés egyszerűsége, a díszítések szerény pompája. Akusztikai gondok miatt 1819-ben karzatot építettek és a szószék fölé hangfogó baldachint. 1829 pünkösdjére a templom kis tornya harangszóval és toronyórával jelezte a pontos időt, az ünnepet és veszélyt. 1840-ben az épületkomplexumban három lelkész-, hat tanítólakás volt és hét tanteremben 349 tanuló tanult. Pollack Mihály halála után (1855) Hild József foglalkozott a későbbi átalakításokkal, tatarozásokkal. (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (November) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Budapest : Deák tér. Deák-Platz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 725x941 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn