D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar expediczió keleten
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar expediczió keleten
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Zárában fölvett fénykép után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Biczó
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1907
V I A F I d : 105144898625950291213
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 14. sz. (1886. április 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Kereskedelem
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Külgazdaság
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : expedíció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : export
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereskedelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejlesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Réthy László (1851-1914)
V I A F I d : 103214433
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Strausz Adolf (1854-1944)
V I A F I d : 18858386
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Weiss Berthold (1845-1915)
V I A F I d : 121492791
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Inkey Béla (1847-1921)
V I A F I d : 88664888
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Novák Bertalan (1856-1938)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : György Endre (1848-1927)
V I A F I d : 121474313
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Zára
G e o N a m e s I d : 3186952
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zadar
G e o N a m e s I d : 3186952
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1885
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar expediczió keleten. - Zárában fölvett fénykép után.
Réthy László. Strausz Adolf. Weisz Berthold. Inkey Béla. Nóvák Bertalan. György Endre.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Közeledett az országos kiállítás. Készültünk bemutatni a müveit világnak kulturális munkánk eredményét, bebizonyítandók, hogy a czivilizált országok színvonalára emelkedtünk. A keleti export fejlesztését vártuk a kiállítástól. Ez volt a jövőre szóló gyakorlati czélja.
Ezért már a kiállítás megnyitása előtt összegyűlt a kereskedelmi minisztérium egyik üléstermében mintegy húsz nagykereskedő, elhatározván, hogy keleti kiviteli társaságot fognak szervezni. Az alapszabályok tervezetét egy hármas bizottság (György Endre, Weisz Berthold és Strausz Adolf) ki is dolgozta. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. április 4. )
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Réthy László (Szarvas, 1851., nov. 21. - Arad, 1914. nov. 24.): numizmatikus, etnográfus, az MTA l. tagja (1892).
Weiss Berthold (Pest, 1845 - Bp., 1915. márc. 11.): gyáriparos, közgazdasági író.
Strausz Adolf (Cece, 1853. máj. 15. - Bp., 1944. márc. 1.): közgazdász, etnográfus, egyetemi tanár.
György Endre (Huszt, 1848. márc. 18. - Bp., 1927. jan. 15.): földművelésügyi miniszter, közgazdasági író, az MTA tagja (l. 1879, r. 1919).
Inkey Béla (Pozsony, 1847. dec. 1. - Szombathely, 1921. aug. 31.): geológus, az MTA l. tagja (1887). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Inkey Béla
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Réthy László
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weiss Berthold
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Strausz Adolf
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : György Endre (Politikus)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1720x1193 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna