D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Végrehajtás Irlandban
B e s o r o l á s i   c í m : Végrehajtás Irlandban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 19. sz. (1886. május 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : végrehajtás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai szolgálat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földkisajátítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bérlő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : írek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Írország
G e o N a m e s I d : 2963597
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Végrehajtás Irlandban.
1. Csapatok kiszállása a helyszínén. 2. Indulás kocsin a foglalásra. 3. Katona-orvos egy bérlő beteg nejét vizsgálva. 4. Csapatok útközben, a mint egy árkot átugratnak. 5. Egy bérlő bútorának elhurczolása. 6. A végrehajtó átnyújt egy szalmaköteget a házfedélről a foglaló képviselőjének, törvényes joga jelvényeül. 7. Egy végrehajtást szenvedett bérlő család. 8. Indulás uj foglalásra. 9. Szalmakunyhó egy hegyoldalon, mint utolsó menedék a foglalás után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A jelenet, melyet képünk mutat, egy ily végrehajtást tüntet elő a kopár Galway vidékén, katonai segédkezés mellett. A birtokon, melyhez ez a rész is tartozik s melyet egy távol tartózkodó (absentee) birtokos vásárolt egy londoni életbiztosítási társulattól, több mint hetven család ellen vezettek végrehajtást. Valódi fegyveres invázióhoz hasonló volt a jelenet, mikor a katonaság csónakaiból partra szállott, mi több, egészen harczra készülten állottak, volt velők orvos, sőt műszereket tartalmazó vörös keresztes doboz is. Majd csatlakozott a csapathoz a polgári bizottság is s így indultak el együtt kiszállani a színhelyre, a hatósági tisztviselők kocsikon, a katonaság gyalog.
Szó sem volt ellenállásról, alig verődött össze egy-egy embercsoport a házak előtt. A lakosokat kiűzték házaikból s ha betegek voltak vagy betegséget tettettek, a katona-orvos megvizsgálta állapotukat. Kevés bútoraikat kitették az ajtón, s a végrehajtó angol szokás szerint néhány szalmaszálat tépett le a födélről s azt átadta mint birlalási jelvényt a földesúr ügyvédjének.
Az angol katonák ily jelenethez nem levén szokva, zúgolódni kezdettek, s hallani lehetett elfojtott felkiáltásaikat: "Szégyen, gyalázat" - valahányszor egy-egy családot űztek ki hajlékából, melyet valószínűleg maga emelt. A tisztek is részvétet voltak kénytelenek érezni a szerencsétlenek sorsa felett, sőt voltak esetek, hogy magok a katonák gyűjtést indítottak magok közt, hogy segítsenek a végrehajtást szenvedőkön." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. május 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gladstone
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2414x1607 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna