D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Táviratozás vasutról
B e s o r o l á s i   c í m : Táviratozás vasutról
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 21. sz. (1886. május 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T é m a k ö r : Távközlés, telekommunikáció
A l t é m a k ö r : Egyéb híradástechnika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : távírótechnika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasúti kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Edison, Thomas Alva (1847-1931)
V I A F I d : 66552944
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Táviratozás vasutról.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Minden nagyobb vasúti állomásnál lehet táviratokat feladni s kapni s így a vasúti utazó nincs annyira elzárva a világtól, mint a ki tengeren utazik. Az üzleti élet oly rendkívüli fejlettsége mellett azonban, minő az Egyesült-államokban uralkodik, a közlekedés e csekély hiányát is bajnak tekintik s e mellett azt hiszik, hogy a vasúti szerencsétlenségek egy részét is el lehetne kerülni, ha a vasúti kocsikról menet közben lehetne táviratozni az állomásokra s megfordítva. A leleményes amerikaiak sokat törték fejőket ily táviratozás létesíthetése végett s már is több szabadalmat kértek egyes találmányokra.
A múlt évben New-York mellett egyik vasúton kísérletet tettek egy Phelps nevű feltaláló által készített rendszerrel a kísérlet jól sikerült, mind a mellett a nagy költség miatt nem találták eléggé gyakorlatinak. Phelps rendszere szerint ugyanis külön izolált vezetőt kell alkalmazni a sínek között s ezenkívül a kocsikba kell azt bevezetni. Kezelése is nehézkes s nagy gyakorlatot és ügyességet igényel.
Sokkal egyszerűbb s ennélfogva olcsóbb is a képünkön látható ujabb szerkezet, melyet 1881-ben Smith Vilmos talált ki, de gyakorlati alkalmazását a hires Edison eszközölte. Eme táviratozás főelönye abban áll, hogy nincs szüksége külön sodronyokra s a vasut-vezető s állomásfőnök között a közvetítést a vasúti sínek mellett felállított rendes távíró huzalok eszközlik s pedig csodálatos módon oly formán, hogy ez által a rendes távirati összeköttetés sem zavartatik meg. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. május 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Táviratozás egy vasúti vonat kupéjából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1277x1819 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna