D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_376_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bombázott Pest 1849. májusában
B e s o r o l á s i   c í m : Bombázott Pest 1849. májusában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Redut, melyben a képviselőház ülésezett
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 22. sz. (1886. május 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ostrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bombázás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bombázás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1849. május 13.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bombázott Pest 1849. májusában: A Redut, melyben a képviselőház ülésezett.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Daczára, hogy Pest felől, ugy, a mint Görgei ígérte volt, sem támadás, sem ágyúlövés nem történt a vár ellen: május 12-én megkezdte s 13-án folytatta Pest város bombázását. Jól czélzott számos ágyúlövés által sikerült a szép Dunasort meggyújtani. A tűz, nagy szél által élesztve, gyorsan terjedt tovább s hamuvá tette Pestnek legszebb részét. Vagy tíz helyen égett a város egyszerre. A redut, melyben előbb a képviselőház tartá üléseit, az Angol királynő szálló, a német színház, az Ürményi-ház, a Lipót-templom, a Trattner Károlyi ház, stb. lánggal égett s siralmas rommá pusztult a kereskedelmi csarnok, a régi Lloyd-épület a lánczhid-téren, ott, a hol jelenleg az országgyűlési szabadelvű párt helyisége van, át volt lyukgatva, összerepedezvt az ágyúgolyóktól, Budán az egész viziváros lángba borult. Tűztenger borította Pestet, hol negyven ház, köztök sok palota lön rommá lőve s a i'üst-gomolyok közepette az égő gránátok, mind egy-egy tüzes csillag, záporként hullottak a szerencsétlen városra, iszonyú dörgéssel és sistergéssel. Alig volt ház, mely bombanyomot ne viselt volna magán. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. május 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek : Díszközgyűlés a redut nagy termében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dunky fivérek : A redut-épület első emeletére alkalmazott emléktábla leleplezése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1221x830 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna