D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Comédie Francaise nézőtere egy "premiére" felvonásköze alatt
B e s o r o l á s i   c í m : Comédie Francaise nézőtere egy "premiére" felvonásköze alatt
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dantan festménye az 1886-iki párisi Salonban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Dantan
U t ó n é v : Édouard Joseph
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1897
V I A F I d : 37190051
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 24. sz. (1886. junius 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakoztatóipar
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházi közönség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nézők
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : premier
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Comédie Francaise nézőtere egy "premiére" felvonásköze alatt. - Dantan festménye az 1886-iki párisi Salonban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Paris finom világfiai, rendes színházi látogatói, előkelő írói és egyéb jelesei képezik azt a csoportozatot, melyet Dantan ecsetje hűen tüntet fel a Comédie Francaise egy "premiére"-jének felvonásközében. Élénken társalgó, kíváncsian látcsövező urak, arczukon az előadás benyomásának s a feszült várakozásnak nyomaival, de egyszersmind azzal a könynyed és elegáns fesztelenséggel, melyet a derült szórakozás kényelme fejt ki egy distingvált körben. Fenna páholyok elmosódó körvonalaiban arisztokratikus alakok, telivér párisi dandyk, a szalonok és klubbok hősei. Mondani sem kell, mert első pillanatra fölismerhető, hogy mindez az élet után van ellesve s az egyes arczok megannyi találó fotográfiák is. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. junius 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A párisi "salon" egy századdal ezelőtt: A Szépművészeti kiállítás 1787-ben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1402x1011 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna