D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Oldal_05_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Pejacsevich Miklós
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Pejacsevich Miklós
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 31. sz. (1886. augusztus 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pejacsevich Miklós (1833-1890)
V I A F I d : 259796956
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : haderő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Pejacsevich Miklós.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : P. Miklós (gróf), lovassági tábornok, a negyedik hadtest parancsnoka, a 2-ik dragonyos ezred tulajdonosa s vezénylő tábornok Budapesten, szül. Rétfaluban (Szlavonia) 1833 jul. 27., megh. Gasteinban 1890 jul. 6. 1849 márc. 26. lépett mint hadapród a 6-ik számu ezredbe, hol csakhamar hadnaggyá, nov. 1-én pedig az 1. számu huszárezredben főhadnaggyá s 1851. ugyanazon ezrednél századossá lett. 1857. a király vette maga mellé hadsegédül, ki őt mindvégig nagyon kedvelte és bizalmas hivei közé számította. 1859. részt vett az olaszországi hadjáratban a legfőbb hadiszállásnál volt beosztva s az év utolsó napján a király szárnysegédévé neveztetett ki. 1861 jan. 27. a 11. számu huszárezred alezredesévé nevezték ki. 1864 febr. 19. a 9-ik huszárezred ezredese s parancsnoka lett, s mint ilyen vett részt az ez évi Dánia elleni hadjáratban, 1866. pedig a poroszok ellen működő északi hadseregnél, hol vitézsége által majdnem legendaszerü hirre tett szert. A poroszok foglya lett. Szabadon akarták bocsátani, ha szavát adja, hogy ellenök többé nem harcol, de ő ez ajánlatot büszkén visszautasította. A csatában kapott sebe elmérgesedett, elvesztette karját, és pedig kétszeres, részenkénti amputálás által, de életét nagy nehezen megmentették. 1869 jun. 10. lett dandárparancsnok, 1870. vezérőrnagy, 1871. a király főhadsegéde, 1886 jul. 13-án Edelsheim Gyulay báró visszalépése után ő foglalta el annak helyét. Népszerüségét növelte ünnepies, megható részvéte Andrássy Gyula grófnak, a nemzet nagy halottjának temetésén, melyet ő vezetett. Midőn 1874. főhadsegédei állásától felmentve lovassági felügyelő lett, a Szt.-István-rend középkeresztjét kapta már előbb, 1866 okt. 3. az említett hadjáratban teljesített kitünő szolgálatáért a vaskoronarendet nyerte hadi diszítménnyel 1887. pedig az aranygyapjas-rend legmagasabb kitüntetését kapta. Ehhez járultak még számos címe, rendjelei s méltóságai, mert cs. és kir. kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, a 2-ik dragonyos ezred tulajdonosa és a külföldi rendek közül az orosz Vladimir-rend másodosztályu, az anna- és Szaniszló-rend, az olasz Móric- és Lázár-rend és korona-rend, a szász Albrecht-rend, württembergi I. Frigyes vagy oldenburgi házi érdemrend nagy keresztese, a porosz vörös sasrend első osztályu, a svéd kardrend szinte első osztályu vitéze, a francia becsületrend tisztje, végre még a persa nap- és oroszlánrend birtokosa is volt. (Forrás: http://www.kislexikon.hu/pejacsevich.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Gyulai Ferencz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 827x971 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna