D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sándor fejedelmet diadallal viszik tisztjei Ruscsukba
B e s o r o l á s i   c í m : Sándor fejedelmet diadallal viszik tisztjei Ruscsukba
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 38. sz. (1886. szeptember 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sándor (Bulgária: fejedelem), I. (1857-1893)
V I A F I d : 5724550
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bulgária
G e o N a m e s I d : 732800
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1886. augusztus
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sándor fejedelmet diadallal viszik tisztjei Ruscsukba.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Megható volt a visszatérő fejedelem fogadtatása, melyben legjobb hivei részesítették. De Gyurgyevo még román határváros. A tulajdonképi fogadás Ruscsukban volt, mely már bolgár terület.
Szűnni nem akaró, lelkes hurráh-kiáltások hangzottak a közeledő hajó felé. A nép, mint irják, valósággal őrjöngött s zajos kiáltásokban adott rajongó szeretetének és örömének kifejezést. Sándor fejedelem e lelkesedés láttára mélyen megindult. Könnyek gördültek végig szép, férfias arczán, alig tudott uralkodni magán. Mialatt Eiedesel báróval lement a kikötő hídjának lépcsőjén, egyre zúgott feléje a lelkes hurráh.
A kikötő előtt, hová a fejedelem kilépett, Vinarov polgármester, Montov prefektus és a török küldöttség fogadta. A fejedelem röviden válaszolt a polgármester beszédére. Ott voltak a főpapok, a konzulok is, köztük az orosz konzul, kinek megjelenését Sándor az orosz czár békülő szándéka jelének hitte s ez is hozzájárult ahhoz, hogy később azt a sokak által megrótt s a czár által durván visszautasított sürgönyt elküldje a czárnak. A fejedelem a megjelent előkelőségekkel mind sorra kezet fogott, mialatt a nép örömujjongása csak nem akart véget érni.
A román zenekar, mely a hajón elkísérte a fejedelmet, a bolgár néphimnuszt kezdte játszani. A nép áttörte a sorfalakat, körülrajzotta a fejedelmet Egy csoport katonatiszt előre rontott, koszorút akasztott a fejedelem nyakába, vállaira emelte s úgy vitték be a városba. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. szeptember 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Sándor , bolgár fejedelem
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A bulgáriai államcsíny : A fejedelem, a mint a lemondó okmány aláírására kényszerítik
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1174x1408 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna