D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 573_668_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Succi, az olasz koplaló, böjtölése 28-dik napján
B e s o r o l á s i   c í m : Succi, az olasz koplaló, böjtölése 28-dik napján
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 40. sz. (1886. október 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : böjt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koplalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : éhezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkoholfogyasztás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Succi, az olasz koplaló, böjtölése 28-dik napján.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zanzibárban mint mérnök szolgált Szaid Burghas szultánnál, Afrikából hozta magával azt a likőrt is, melynek készítési módját titokban tartja, s melynek segélyével utazásai közben már hosszú böjtöket volt képes kiállani. Tiz évi távollét után csak ez év elején tért vissza Rómába, mint sokat tapasztalt csinos, elegáns ifjú. Szívesen és lelkesedéssel beszélgetett csodahatásu likőrjéről, minek következménye az lett, hogy őrültnek nyilvánították s hat hónapot töltött tébolydában. De a sajtó felszólalására szabadon bocsátották, s ő kiadta afrikai élményei leírását, s hogy épeszüségét bebizonyítsa, feltette magában, hogy nyilvánosan próbára teszi likőrjét. Egy 54 tagú orvosi bizottságot hitt össze Milánóban ellenőrzésére, kik közül kettő-három éjjel-nappal mellette volt s így előkészítve mindent, augusztus hó 18-ikán megkezdette harmincz napra tervezett böjtjét.
A kísérlet a Bassano Porrone utczai iskolateremben folyt le, melyet a városi hatóság rendelkezésre bocsátott. Succi belépett éjfélkor, megitta titokteljes likőrjét, melyről azt állítja, hogy : az étvágyat elnyomja, s azzal lefeküdt. A likőr mellett napról-napra csak egy palaczk Hunyadi János keserü-vizet vagy Vichy-vizet ivott meg minden reggel. Ennek daczára mitsem vesztett élénkségéből, fürge, derült volt, mint bármely rendesen étkező ember s idejét gyalogsétákkal, lovaglással és tornázással töltötte. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. október 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A tél koplalói
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1357x936 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna