D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 669_764_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Halottak ünnepe a budapesti Köztemetőben
B e s o r o l á s i   c í m : Halottak ünnepe a budapesti Köztemetőben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1. Koszoruvásár a temető bejáratánál
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : 2. A sírok feldíszítése
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : 3. Deák Ferencz sírjánál
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : esemény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 45. sz. (1886. november 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : budapesti temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : halottak napja
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keresztény ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koszorúzás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. Új köztemető
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 10. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Halottak ünnepe a budapesti Köztemetőben.
1. Koszoruvásár a temető bejáratánál. 2. A sírok feldíszítése. 3. Deák Ferencz sírjánál.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A múlt hét a halottaké. Vásári zaj a temetőbe vezető utvonalakon, fuladásig telt lóvasúti kocsik, hervadó koszorúk illata az utczákon, itt-ott ruganyos uri hintók, fedeleiken virágerdőt emelve, egy-egy lecsorduló köny a bánatos arczon: ime a halottak napjának képe Budapesten.
A koszorú-árusok felütik sátraikat a temető bejárata előtt és egész sokadalom képét nyújtják áruikkal. Az őszi nap hideg sugara keretébe vonja a képet s a nap krónikása még egyszer számon kéri, mennyivel lett gazdagabb a temető ós szegényebb az élet a kidőlt jelesek sora által.
Az idén talán a szokottnál is látogatottabbakká, ha nem is ünnepélyesebbekké alakultak a fővárosi temetők. Ritkán volt a halálnak oly dus aratása Budapesten, mint a lefolyt hónapokban. De az emlékezet mécse alig nyert látható alakot ezúttal a frissen hantolt sírokon, a hatóság intézkedése bezáratta négy órán túl a temető-kerteket s elszakította az élőket halottaiktól.(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. október 31.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A halottak napja (latinul Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum) keresztény ünnep az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért. A katolikusok november 2-án tartják, ekkléziológiailag a "szenvedő egyház" (ecclesia patiens) ünnepe, a Mindenszentek november 1-i főünnepét követő ünnepnap, amikor a "küzdő egyház" (ecclesia militans) a "szenvedő egyházról" (ecclesia patiens) emlékezik meg. Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából - általános, felekezetektől független - az elhunytakról való megemlékezés napjává.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goró Lajos: Halottak napja Budapesten a Kerepesi-úti temetőben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Halottak napján
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1093x1491 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna