D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 669_764_pix_Oldal_23_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Képzőművészeti Társulat jubiláris kiállítása
B e s o r o l á s i   c í m : Képzőművészeti Társulat jubiláris kiállítása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : No ne izéljen!
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Aggházy Gyula festménye
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Aggházy
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1850-1919
V I A F I d : 96661167
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 47. sz. (1886. november 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kocsma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Képzőművészeti Társulat jubiláris kiállítása.
No ne izéljen. - Aggházy Gyula festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Aggházy Gyula a kiállításon két életképet állított ki. "No ne izéljen" az egyik czime. Korcsma belsejében foly a dévaj jelenet. Egy baka hirtelen derékon öleli a csinos csapos lányt, a ki hamiskás arczczal mondja: "no ne izéljen." Van is oka tiltakozni, hisz az ivóban sokan vannak. A mögöttük levő asztalnál egy pár nyalka legény ül. Egészen külön az ablak melletti lóczára húzódott egy másik legény. Szegény, púpos egy kicsit ő is vágyva tekint a szép lányra, de csak a boros üveget szorongatja, melyhez teljes bizalma van, hogy meg nem keseríti. Hogy máris merített belőle vigasztalást, meglátszik az egész alakon. A többi legények irigy szemmel nézik a baka kurázsiját. Az ivó hátteréből a zsidó korcsmáros és a cziczával játszó gyermekleányka válik ki. Természetesen a két cselekvő alak a fő, s ezekre fordította gondját a művész is. Kifejezésben, deli formában, fürge mozgásban sikerült is sokat mondóvá tenni e két alakot. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. november 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Aggházy Gyula: Komoly kérdés
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Aggházy Gyula: Az Országos kiállítás műcsarnoka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1427x1175 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna