D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 765_847_pix_Oldal_09_Kep_0001g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Boszniából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Boszniából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bogumil-sírok Travnik alatt
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Asbóth
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1911
V I A F I d : 31986094
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 49. sz. (1886. deczember 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetkezési hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Travnik
G e o N a m e s I d : 3188924
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Boszniából. - Asbóth János könyvéből
Bogumil-sírok Travnik alatt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egyik rajz igen sikerült fényképben bogumil sírokat tüntet fel, melyeket Trevnik alatt lehet látni, a másik a Sidler-temetőt mutatja be. Ez a vértanuk temetője, mely kétségkívül legrégibb török emléke Szerajevónak. A vártól délnek, tátongó óriási sziklahasadék fölött fekszik, melyben a Milpacske folyik a város felé, tul a Koszina Guprián, a viznek jobb partján. Ősrégi temető ez melynek oszlopai nem mint közönségesen, a földben, hanem a sírokat fedő kőlapokban állanak. A hagyomány szerint azon török harczosok nyugszanak itt, a kik elestek Starigard ostrománál, melynek romjai máig is láthatók a túlparton. (Forrás: Vasárnapi Ujaság, 1886. deczember 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Boszniából : A "vértanuk temetője" Szarajevóban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 977x599 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna