D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Oldal_02_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Ramzes
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Ramzes
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : II. Ramzes mumiája
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : II. Ramzes mumiájának feje elölről
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : II. Ramzes mumiájának feje oldalról
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 30. sz. (1886. julius 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ramszesz (Egyiptom: fáraó), II. (i. e. 130?-i. e. 121?)
V I A F I d : 25851094
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fáraó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyiptom
G e o N a m e s I d : 357994
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : ókori Egyiptom
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : i. e. 13. sz. - i. e. 12. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : II. Ramzes.
II. Ramzes mumiája. II. Ramzes mumiájának feje elölről. II. Ramzes mumiájának feje oldalról.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : II. Ramzes, Sethos fia, a 19-ik dinasztiából származott s mintegy 1400-1250 között élt Krisztus előtt. Nevét híressé különösen azok a nagy hadjáratok tették, melyek kiterjedtek az
akkor ismert világ legszélsőbb határáig., Egy óriási hadsereg élén keresztül vonult Ázsián egész Pontusig, kelet felé az Indusig, s dél felől meghódította Aethiopiát. Győzedelmeinek fényét is fölülmúlták azonban építkezései és emlékművei, melyeket a Nilus mellékén emeltetett. Az óriási Ramesseum, melyet a görögök "0symandias síremlékének" neveztek, egy sok oszlopu hatalmas csarnok-épület, leghíresebb alkotásai közé tartozik. Ez épület omladékai között találták meg a nagy király kolosszális szobrát, egyetlen vörösgránitsziklából faragott ülő alakot, az egyiptomi szobrászat legnagyobb emlékét. II. Ramzes a Nilus deltájában építteté föl királyi székhelyét, Ramzes városát, mely valószínűleg a zsidók közreműködésével épült föl. Az általa építtetett csatornáknak is nagy hire vala az ókorban. Herodot írja, hogy Ramzes azokat a roppant számú foglyokat, a kiket hadjárataiból magával hurczolt, arra alkalmazta, hogy általuk országát minden irányban csatornákkal hálóztassa be. A régi Budastis fölött, a Nilus deltájában, a mai Kairótól éjszakra, építtetett egy kelet felé vonuló nagy csatornát, melynek munkálatánál főképen az itt megtelepült zsidókat alkalmazá. A fönmaradt egyiptomi emlékek között számtalannak az ő hadi tettei szolgáltak a műalkotás tárgyául. Ramzes 66 évig uralkodott dicsőségesen s midőn meghalt, bebalzsamozott holtteste a régi Théba mellett temettetett el, a halottak kultuszának szentelt ama nagy temetkező helyen, melyet a görögök Memnoniának neveztek. E nagy fáraó és atyja, az I. Sethos hőstetteit a görögök összefoglalva egy képzeleti személyre ruházták át, kit ők Sesostrisnak kereszteltek el. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. julius 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : II. Ramszesz, melléknevén Nagy Ramszesz, görögösen Ramesszisz, uralkodói nevén Uszermaatré Szetepenré (i. e. 1302 k. - i. e. 1213. június 27.) az újbirodalmi XIX. dinasztia harmadik fáraója (kb. i. e. 1279-től haláláig), az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb uralkodója. Rendkívül hosszú, 66 éves uralkodási ideje alatt (a fáraók közül a hagyomány egyedül a csaknem egy évezreddel korábban élt II. Pepinek tulajdonít hosszabb uralkodást, de ez is vitatott) nagyszabású építkezéseket folytatott, hadjáratokat vezetett, de nevéhez fűződik a történelem első fennmaradt békeszerződése is uralma az egyiptomi civilizáció egyik tetőpontját jelentette. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egyiptomi királyok ujonnan fölfedezett sírja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 695x1028 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna