D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt7_03.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Batthyány Lajos portréja, háttérben Than Mór grafika
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Batthyány Lajos portréja, háttérben Than Mór grafika
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jeles magyarok (VIII.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Berky
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1974-2013
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2007
S o r o z a t : 2007. Jeles magyarok (VIII.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Batthyány Lajos (1807-1849)
V I A F I d : 41848955
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2007-2009
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2007. JELES MAGYAROK (VIII.)
100 éve született Ferencsik János (1907. jan. 18. -1984. jún. 12.) 200. éve született Batthyány Lajos gróf (1807. febr. 14. -1849. okt. 6.)
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Berky Péter
Névérték: 135,- Ft
Á 2007. febr. 9.-2009. dec. 31.
P 300 000 fog.
4874 5139 135 Ft Gróf Batthyány Lajos portréja, háttérben Than Mór grafika 270,- 250,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Batthyány Lajos gróf magyar politikus. Katonai szolgálat teljesítése után, 1827-ben jogtudományi vizsgát tett a zágrábi akadémián, majd nyugat-európai utazást tett. Hazatérése után kapcsolódott be a politikusi közéletbe. 1830-tól a felső tábla tagja volt. 1834-ben házasságot kötött Zichy Antónia grófnővel, akitől három gyermeke, Amália, Ilona és Elemér született. 1839-től a főrendi ellenzék egyik vezére, 1841-től az Országos Iparegyesület és a Magyar Kereskedelmi Társaság, 1847-48-ban az Ellenzéki párt elnöke volt. 1848.március 15-én tagja volt az országgyűlés reform követeléseit tartalmazó feliratot Bécsben átadó küldöttségnek. 1848. március 17-én V. Ferdinánd osztrák császár (lásd VI.29.) miniszterelnökké nevezte ki. Batthyány ekkor megalakította az első felelős magyar kormányt. Hozzákezdett a honvédelem megszervezéséhez, felállította a nemzetőrséget, kibocsátotta az új pénzt a Kossuth-bankót. Az alkotmányosság alapján a bécsi udvarral való megegyezésre törekedett. Josip Jelacie horvát bán hadseregének támadása után - 1848 szeptemberében lemondott, de Kossuth Lajos (lásd III.20.) és mások kérésére hivatalban maradt és fegyverbe szólított a támadás kivédésére. Mivel átalakított kormányát az udvar elutasította és a magyarországi haderők élére gróf Lamberg Ferenc Fülöpöt nevezte ki, Batthyány lemondott miniszterelnökségéről. Nemzetőrként harcolt, de hamarosan megsebesült. Felgyógyulása után ismét részt vett az országgyűlés munkájában és szorgalmazta a tárgyalások megkezdését az osztrákokkal. Alfred herceg Candidus Ferdinand Windischgratz osztrák tábornagy az országgyűlési delegáció tagjaként nem volt hajlandó fogadni, sőt 1849 januárjában elfogatta. Budán, Pozsonyban és Laibachban raboskodott, majd Ölmützben a haditörvényszék halálra ítélte. Az ítéletet - kötél általi halált - Haynau 1849. október 3-án jóváhagyta. A kivégzést megelőző éjjelen a felesége által becsempészett tőrrel súlyos sebet ejtett magán, így akasztás helyett 1849. október 6-án, az aradi vértanúk kivégzésének napján a pesti Újépület udvarán golyó által végezték ki. Holttestét a pesti ferencesek templomuk kriptájában helyezték el, onnan 1870. június 9-én országos gyászmenet kísérte a Kerepesi-temetőben felállított mauzóleumba. Emlékét Budapesten a Batthyány-örökmécses hirdeti. (Larousse 1991.1k.259 o., MNL.3k.376 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós: Batthyány Lajos gróf
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1193x599 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn