D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_08_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hódító Robur
B e s o r o l á s i   c í m : Hódító Robur
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 2. sz. január 9.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Verne, Jules (1828-1905)
V I A F I d : 76323989
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : regény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : léghajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülő szerkezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A harmadik légi utazás borzasztó eséssel végződött
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Weldon-Institute azonnal munkához látott. A pénz szívesen előjön az amerikaiak zsebéből, mikor olyan kísérletről van szó, a mely gyakorlati hasznossággal kecsegtet. A szükséges töke befolyt a nélkül, hogy részvénytársaságot kellett volna alakítani. A legelső fölhívásra háromszázezer dollár özönlött a klub pénztáraiba. A munka elkezdődött az Egyesült-államok leghíresebb léghajósa, Tinder W. Harry igazgatása alatt, a ki számtalan légutazása közül főleg három által lett halhatatlanná. Az elsőben tizenkétezer méternyire emelkedett föl, tehát magasabban, mint Gay-Lussac, Coxwell, Sivel, Croce-Spinelli, Tissandier, Glaisher második utazásában végigment egész Éjszak- Amerikán, New-Yorktól San-Franciskóig, több száz mérföldnyivel felülmúlván ez által a Nadarok, Godardok és mások utazásait, ide nem számítva Wise Johnt, a ki ezerszázötven mérföldnyi utat tett meg Saint Louistól a jeffersoni grófságig. Végre a harmadik nevezetes légutazása borzasztó eséssel végződött ezerötszáz lábnyi magasból és a merész utasnak nem történt egyéb baja csukló-ficzamnál a jobb kezén, holott Püátre de Rozier, a ki csak hétszáz lábnyi magasságból zuhant alá, rögtön szörnyet halt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 2. sz. január 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sándor Mátyás : Isten veled, István! Isten veled! / festő Léon Benett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 637x964 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet