D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 393_492_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fővárosi közkórházak uj igazgatója
B e s o r o l á s i   c í m : Fővárosi közkórházak uj igazgatója
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Biczó
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1853-1907
V I A F I d : 105144898625950291213
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 24. sz. június 12.
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Nőgyógyászat
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Belgyógyászat
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Müller Kálmán (1849-1926)
V I A F I d : 84821900
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belgyógyász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szülész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sebész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Müller Kálmán, a Rókus-kórház új igazgatója
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A budapesti Rókus-kórház volt igazgatója, dr. Gebhardt Lajos, fővárosi tiszti főorvossá választatván meg, a kórházi igazgatói állás megürült, s a főváros főpolgármestere ez állásra Müller Kálmán egyetemi tanárt nevezte ki, ki a fiatalabb magyar orvosi nemzedék egyik legtehetségesebb tagja. Budapesten született 1849-ben az orvosi tanfolyamot részint a budapesti, részint a bécsi egyetemen végezte. Orvostudorrá lett 1871-ben. Már mint orvosi tanfolyamot hallgató több pályadijat nyert. 1872-ben a bécsi közkórházban és a polyklini-kán gyakornokoskodott, majd Bamberger tanár belgyógyászati koródáján működött, mint gyakornok és tanársegéd. 1873-ban tudományos útra indult és külföldön a berlini és párisi koródákat látogatta." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 22. sz. május 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1884-85. iskolai évben a rendkívüli tanári címet és jelleget nyerte. 1885-ben a közoktatásügyi miniszter által az egyetem bölcseleti karán és a műegyetemen az egészségtan tanításával bizatott meg, az előbbi helyen 1890-ig adott elő, az utóbbin még ma is tartja előadásait. 1887-ben a Szent Rókus-kórház igazgatójává neveztetett ki. Alelnöke volt a közegészségügyi tanácsnak, tagja az igazságügyi tanácsnak, alelnöke a budapesti gyakorló-orvosok segítő egyesületének, elnöke az országos balneologiai egyesület orvosi szakosztályának, alelnöke a tiszti orvosi vizsgák országos bizottságának, tagja nagyszámú bel- és külföldi tudományos társulatnak és több érdemrend tulajdonosa. 1896-ban a miniszteri tanácsosi címmel tüntették ki. Előadásait a hasbetegség kór- és gyógytanából a Rókus-kórház hasbeteg-osztályán tartotta. Elhunyt 1926. november 4-én, örök nyugalomra helyezték 1926. november 7-én a Kerepesi úti temetőben. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Müller Kálmán (orvos)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1078x1400 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet