D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ifjusag_vh_0027.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szurmay Sándor tábornok
B e s o r o l á s i   c í m : Szurmay Sándor tábornok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-16
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-04-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ifjuság és a világháboru
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ifjúság és a világháború : 1914-1916 : a világháború története az ifjúság számára
S z e r z ő : Seress Imre
M e g j e l e n é s : Budapest : M. Keresk. Közl. Hírl. és Könyvkiadó, 1916
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : első világháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szurmay Sándor (1860-1945)
V I A F I d : 234187829
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : honvédség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1914-1918
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szurmay tábornok (később honvédelmi miniszter) az orosz fronton a képen jobbról a vasúti teherkocsiban ülő alak). Szurmay generális az orosz harcok alatt legendás hős lett és a muszkák úgy féltek tőle, hogy még a neve hallatára is keresztet vetettek. Csapatait néha igy szokta meglátogatni.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1914 októberében honvédelmi államtitkárrá nevezték ki, de már novemberben harctéri szolgálatra jelentkezett, és átvette a 38. honvéd gyaloghadosztály parancsnokságát. 1914 novemberének végén kinevezték az Ung völgyében álló, később róla elnevezett honvéd hadtest (Korps Szurmay) parancsnokává, a további egységekkel megerősített hadtestet valójában hadcsoportként irányította. Hadcsoportja 1914-15 telén nehéz védelmi harcokat vívott Zboró (ma: Zborov), és Bártfa vidékén. A Szurmay hadteste novembertől december 5-éig az Uzsoki-hágónál megállította az orosz betörést. A hegyi harcok terhét főleg a 38. honvéd hadosztály viselte. Szurmay katonái kegyetlen fagyban, hóviharban, elkeseredett küzdelemben verték vissza az orosz tömegtámadásokat, amiért Szurmay altábornagy később (1917-ben) megkapta a Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjét. 1915 januárjáig ő maga vezette a 38. honvéd gyalogos hadosztályt is, ekkor ennek parancsnokságát Stephan Bartheldy altábornagynak adta át. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szurmay Sándor tábornok, aki a háborúban fényes hadvezéri nevet szerzett magának
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Seress Imre: Az ifjuság és a világháboru
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1356x1076 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet