D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 777_878_pix_Oldal_20_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy tekéző művész mutatványai
B e s o r o l á s i   c í m : Egy tekéző művész mutatványai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mutatvány 24 pohárral és 3 labdával. 5-szörös karambol a poharak érintése nélkül.
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : 9 labda és 10 teke. A játszó labda felváltva karamboláz az összes labdákkal a nélkül, hogy egy tekét ledöntene.
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : 9 labda és 10 teke. A játszó labda az összes labdákkal karamboláz a nélkül, hogy egy tekét is ledöntene.
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : 5 labda és 5 teke. Egy lökésre minden labda leüt egy tekét.
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 52. sz. deczember 23.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Hobbi, szenvedély
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Játék általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tekejáték
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : golyójáték
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bűvészkedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Egy tekéző művész mutatványai
Mutatvány 24 pohárral és 3 labdával. 5-szörös karambol a poharak érintése nélkül.
9 labda és 10 teke. A játszó labda felváltva karamboláz az összes labdákkal a nélkül, hogy egy tekét ledöntene.
9 labda és 10 teke. A játszó labda az összes labdákkal karamboláz a nélkül, hogy egy tekét is ledöntene.
5 labda és 5 teke. Egy lökésre minden labda leüt egy tekét.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mösslacher György, a felső krajnai St.-Rupprechtben 1842-ben született billiard-virtuóz, ki mint 13 éves gyerkőcz Klagenfurtban kezdte meg marqueuri pályáját a tekeasztal mellett, majd 1864-től 1867-ig az osztrák hadseregben szolgált, s ez időtől 1878-ig Gráczban, Bécsben, Budapesten tökéletesítvén magát, végre a berlini Bauer kávéház billiárd-bérlője lett, ma méltán említhető az elsőrangú championok közt, kiket a dákó virtuóz kezelésében Francziaország, Belgium, Amerika és Anglia felmutat. Tanúi ennek diadalai, melyeket a többek közt alábbi képeinken feltüntetett mutatványaival Európa-szerte aratott.
Az első kép 5-szörös karambolt tüntet fel 24 pohár közepette, a nélkül, hogy a golyó a poharakat érintené. A 24 poharat egyenes vonalban, egyenlő távolságban 8 sorban állítja fel, soronként 3 pohárral, oly módon, hogy a 6 középső sorból felváltva az első pohár szorosan a mandánerre fekszik, valamint a két végső sor poharai is. Balra a játszótól a második sor irányában állitvák fel, szorosan a mandáner mellett, a karambol-golyók, míg a játszó golyó jobbra a játékostól, a negyedik sor irányában, három golyónyi távolságra jő a mandánertől. Lökésnél a golyó annyira "falsul"vétetik balról, a menynyire a távolság megköveteli, s csak annyi erővel kell a lökésnek birnia, a mennyit az 5-szörös karambol okvetlenül megkíván. A golyó pályáját a gyakorlott billiardista az asztalon vont fehér vonalak irányából fogja látni.
A második mutatványban, melynél 9 golyó és 10 teke játszik, a játszó golyó közvetlen érinti felváltva mind a többi golyót, a nélkül, hogy egy tekét is ledöntene. A fehér golyót elsőbb keresztben állítják fel a billiárdon egyenes vonalban, s azután minden második golyót elmozdítva, egy golyó távolságra helyezzük szembe, ugy hogy a két sor golyó egyik a másiknak távolságközeit fedi. Azután veszszük a tiz tekét s azokat a képen látható módon ugy állítjuk fel, hogy az első teke j szabadon álljon, a többi azonban szorosan a golyókra támaszkodjék. Erre a játszó golyót ferdén felállítjuk az első golyótól golyónyi távolságra, s contrával játszunk arra a megfelelő erővel.
A következő felállításban szintén 9 golyó és 10 teke szerepel. Négy golyó a mandáner hosszában helyeztetik el fél golyónyi távolságra egymástól, egy golyó és körülbelül 2-3 milliméternyire a mandánertől öt teke azután ugy lesz felállítva, hogy a játszó felől eső négy szorosan tapad a golyókhoz, az ötödik pedig 1/4 golyónyira áll attól. Állítsuk továbbá a hatodik tekét három golyó távolságra az ötödiktől a mandáner melle, s a többi golyót és tekét sarlóalaku görbe vonalban ugyanoly módon, tudniillik mint az első öt tekét és négy golyót. Most a játszó a dákóval és játszó golyóval a képen látható irányban áll fel s lökésnél pontosan az első teke mögötti középre czéloz, a minek következtében a golyó az összes golyókkal karambolázik, a nélkül, hogy egy tekét is ledöntene. Megjegyzendő, hogy a lökés biztossága attól is függ, hogy az összes golyók egyenlő nagyok, gömbölyűek és nehezek legyenek.
Az utolsó felállításban minden golyónak le kell döntenie egyet a felállított tekék közül. A billiardasztal mind a négy szögletébe, a mandánertől egy golyónyi távolságban egy-egy tekét állítunk, közepébe pedig szintén egyet. A vörös játszó golyó e közé s a játszó felőli mandáner közé jő. Jobbra és balra a vöröstől még két további golyó állíttatik a sarok felé hajló vonalban s újra kettőt jobb- és balfelől a képen látható módon állítunk fel. A lökésnek nagy pontossággal kell történni, hogy a golyók egyenlő nyomást kapjanak, s mindenik egy-egy tekét döntsön le. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1888. deczember 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Blondin mutatványai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1351x507 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna