D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Krokodilusok etetése egy állatseregletben
B e s o r o l á s i   c í m : Krokodilusok etetése egy állatseregletben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Mutatványkép a "Világkróniká"-ból
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 3. sz. (1889. január 20.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattartás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : krokodil
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hüllő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állattartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : etetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : baleset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : idomítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Krokodilusok etetése egy állatseregletben.
Mutatványkép a "Világkróniká"-ból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A lapok nemrég közölték azt a megrenditő hirt, hogy Algir afrikai tartomány Bonne nevű városában a krokodilok egy Pernolet nevű állatszelidítőt agyonmarczangoltak. Ezeknek a krokodiloknak az etetését ábrázolja jelen képünk, melynek eredetije egy a szerencsétlenség előtt pár nappal készült fénykép. Pernolet gyűjteményében nem kevesebb mint 70 krokodilus volt, melyek etetését nagy közönség jelenlétében maga szokta végezni. Rendesen hosszúszárú Wellington-csizmát hordott s e mellett bot is volt kezében, hogy visszaűzze a vadállatokat, ha az eledel után nagyon mohón kapkodnának. Egy napon egy nagy krokodil hátán ült s mintegy 10 perczig nyugodtan étette a többieket, mig egyszerre, midőn épen elfordult s kinyújtotta kezét egy darab hus után, a hátul levő krokodil feléje közeledett s hasába harapott. A közönség rémülten kiáltott fel, s minden áron igyekezett elriasztani a vadállatot. Pernolet is többször reá ütött, de hiába. Szerencsétlenségre Pernolet, a mint fel akart állani, el is siklott s a vadállatok dühösen rohantak reá s több helyen súlyos sebet kapott. Mindamellett sikerült a szerencsétlen állatszelidítőt megmenteni s valószínű, hogy életben marad, bár örökké nyomorék lesz. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. január 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Éjszaki sarktól az Egyenlítőig : Krokodilusok és az őr-lilék a Kék Níluson
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az amerikai krokodil
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1128x619 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna