D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ürge Ignácz khinai magyar hittérrő és a vele utazó khinai gyerek
B e s o r o l á s i   c í m : Ürge Ignácz khinai magyar hittérítő és a vele utazó khinai gyerek
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 9. sz. (1889. márczius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ürge Ignác (1840-1898)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : lazaristák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerzetes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kínaiak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ürge Ignácz khinai magyar hittérítő és a vele utazó khinai gyerek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ürge Ignác (Zsigárd, 1840. október 14. - Kína, 1898. június vége) lazarista szerzetes és hittérítő Kínában.
Földműves szülők gyereke volt. 1853 őszén a falusi iskolából Nagyszombatba került iskolába. 1859-ben felvették az esztergomi papnevelőintézetbe, ahonnan 1861-ben Bécsbe ment teológiát tanulni. 1865. július 23-án pappá szentelték. Káplán volt Vajkán, Misérden (Pozsony vármegye), Muzslán (Esztergom vármegye). Eközben érlelődött meg benne az az elhatározás, hogy misszionárius lesz. 1869. szeptember 2-án Grazban belépett a lazaristák rendjébe és az ország több részén működött. 1880. augusztus 8-án Kínába küldték. 1888. májusban visszatért Magyarországra, missziótelepe javára gyűjtést rendezett és felolvasásokat tartott. Volt Budapesten is, és az utcán nem kis feltűnést keltett kínai ruhájával, copfjával és egy kínai kisfiúval, Petolóval, aki mindenhová követte. 1890-ben visszatért Kínába. 1891-ben a gyűjtött pénzen Tszo-fu-pau plébániáján tágas templomot és kórházat építtetett. Ugyanott letelepítette a Szent Vince betegápoló apácákat is. 1898-ban halt meg. (Forrrás: Wikipedia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ülő alak az utóbbi napokban sokat emlegetett Ürge Ignácz khinai hittérítő s a másik fiatal kísérője: Vuszin-jüen Petoló. Ürge ölmagas, robusztus ember, mellig érő vörhenyes szőke szakállal s szelid nézésű kék szemekkel. Hatalmas koponyája körös-körül borotvált, csak a feje búbján van haj, de ez azután fél méter hosszú s gondosan finom fonatokba van összegöngyölve. Ez a khinai varkocs rendesen lelóg, csak ha kimegy, rejti az egészet egy kisded fekete selyem papi sapka alá, mely a mi papjaink sapkájától csak kevéssé tér el. Öltözete teljesen khinai. Sötétkék szoknyaszerü ruha s a fölött fekete gyapjú kabát vagy jobban mondva ing van. Lábait vastag khinai posztó papucs födi. Kísérője született khinai ifjú, alacsony termetű olajbarna arczczal és mandola-alaku szemekkel. Daczára, hogy alig 14 éves, oly sürü, hosszú és szép fekete czopfja van, melyet sok hölgy megirigyelhetne tőle. Öltözete csak abban különbözik .Ürgéétől, hogy élénkebb: kék és sárga szinü.(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. márczius 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Misszionárius apácza Dél-Khinában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1006x1517 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna