D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : I. Sándor, szerbia királya
B e s o r o l á s i   c í m : I. Sándor, szerbia királya
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 10. sz. (1889. márczius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Sándor (Szerbia: király), I. (1876-1903)
V I A F I d : 56602717
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : I. Sándor, szerbia királya.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alekszandar (Sándor), szerb király. 1876, +1903. Milán király és Natália fia. Atyja lemondásakor. 1889-ben került trónra, helyette háromtagú régenstanács uralkodott. 1893-ban atyja tudtával államcsínyt hajtott végre és saját kezébe vette a királyi hatalmat. 1891-ben megszüntette az alkotmányt és az 1869. évi alkotmányt állította vissza. Masin Dragával anyja udvarhölggyel kötött házassága országszerte felháborodást keltett (1900). Két évvel később új alkotmányt adott, azonban az elégedetlenség nem szűnt meg. 1903. máj. 29.-én feleségével együtt tiszti összeesküvés áldozata lett. Vele kihalt az O. család. (Forrás: http://hu.metapedia.org/wiki/Obrenovics)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jovanovics : Sándor szerb király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szigeti : Sándor, Szerbia királya
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sándor szerb király és Draga királyné : Az esküvő előtt pár nappal fölvett belgrádi fénykép után
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. Milán király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Natália királyné
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 740x1374 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna