D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : f67.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/005800/005873/f67_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mária Terézia
B e s o r o l á s i   c í m : Mária Terézia
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Göz
U t ó n é v : Gottfried Bernhard
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1708-1774
V I A F I d : 37710657
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-12-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2003-07-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar nemzet története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzet története
S z e r z ő : Szalay József
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., 2002
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 26 1
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mária Terézia (Magyarország: királynő) (1717-1780)
V I A F I d : 59876481
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mária Terézia. Göz G. B. metszetéről; a cs. és kir. családi hitbizományi könyvtár metszet-gyüjteményében.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ifju királyné magyar díszruhát visel, vállán a fejedelmi bíborral. A kép körirata: MARIA THERESIA REGINA HUNG(ariae) ET BOH(emiae); azaz: Mária Terézia, Magyar- és Csehország királynéja. Fönt kettős kereszten az üdvözitő, a kereszt lábainál egy felől kardhüvely, más felől sisak A fölirat: CrVCIfIXVs DVX MeVs; azaz: A keresztre feszitett az én vezérem. A fölirat az évszámot (1742) rejti magában. Lent térdeplő magyar vitéz, kivont karddal és puskával, vállán a párnán nyugvó koronát és egyéb koronázási jelvényeket tartva. Jobbról pipázó alak, amely horvát határőrt (granicsárt) ábrázol, balról egy másik, a mely ugy látszik ráczot akar feltüntetni. A rajzoló jelképileg mintegy azt akarja kifejezni, hogy főleg a magyar nemzet tartotta fönn a királyné hatalmát, támogatva a horvátoktól és szerbektől. A kép alján ez a párvers olvasható: Auspiciis Regina Crucis cape mille triumphos: Crux palma est: palmas cum Cruce mille feres! Azaz: A kereszt jele alatt ezer diadalt arass, óh királyné; A kereszt győzelmi jel: ezer győzelmet nyerendsz a kereszttel.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szalay József: A magyar nemzet története. - Mária Terézia. (1740-1780.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 400x567 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer