D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_476_pix_Oldal_19_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Wenckheim Béla emlékszobra Békés-Gyulán, a Népkerti diszcsarnokban
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Wenckheim Béla emlékszobra Békés-Gyulán, a Népkerti diszcsarnokban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 29. sz. (1889. július 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Wenckheim Béla (1811-1879)
V I A F I d : 308694779
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felavatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gyula
G e o N a m e s I d : 720334
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Békés vármegye
G e o N a m e s I d : 722433
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1889. július 17.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Wenckheim Béla emlékszobra Békés-Gyulán, a Népkerti diszcsarnokban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Békésmegye székhelyén, Gyulán, július 7-én ment végbe báró Wenckheim Béla emlékszobrának ünnepélyes leleplezése. A szobor, helyével és környezetével, kellemes benyomást tesz a szemlélőre, s bármely nagy városnak díszül szolgálhatna.
A mint az utas a vasúti pályaudvarból, a jól kövezett s két oldalt szőllőskertek közt vezető, de már nagyrészben csinosan beépült "sugárút" mentén a városba ér, jobbról gyönyörű nagy kertet talál, sűrű fenyőültetvényekkel, dísznövényekkel, árnyas fasorokkal, virágos ágyakkal és pázsitos terekkél, szabályosan kimért széles utakkal, melynek közepén a legszebb rózsaligetben - csak most épült díszes csarnok emelkedik.
Ez a gyulai népkert és diszcsarnok, s ennek homlokzata előtt van báró Wenckheim Bélának Stróbl Alajos művészünk által mintázott, s a dicsőült hazafi nemes alakját meglepő élethűséggel ábrázoló, művészi kivitelű, bronzból öntött mellszobra, Gerenday A. műtermében készült magas syenit-gránit-oszlopon.
Fent, a homlokzaton, a megye czimere - pajzsában a Hármas-Kőrös folyó s az arany kalászokat tartó oroszlán, - alatta a gránitmárvány emléktábla, melyen ragyogó aranyvésetű felirat hirdeti, hogy:
Emelte:
Békés vármegye közönsége hü fiának,
Feledhetlen főispánjának,
Magyarország volt miniszterelnökének,
MDCCCLXXXIX.
A hála és kegyelet által emelt emlékszobornak szebb helyet, díszesebb keretet képzelni is alig lehet. S bizonyára elbámul minden idegen, ha hallja, hogy e miniatür-paradicsomkert - mintegy varázsütésre - igazán a semmiből létesült, - és hogy e kies oáz helyén még öt évvel ezelőtt a városnak legelhagyatottabb zuga, mocsaras, ronda szemétlerakó helye disztelenkedett, sértve a szemet és jobb ízlést s egészségtelen kigözölgésével fertőztetve a környék levegőjét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. július 21.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Wenckheimi báró Wenckheim Béla (Pest, 1811. február 16. - Budapest, 1879. július 7.) magyar politikus, miniszterelnök.
Báró Wenckheim József (1778-1830) és második felesége, báró Orczy Terézia (1790-1875) gyermeke. Fiatalon vármegyei szolgálatban képezte magát a közpályára. Békés vármegye jegyzőkönyveiben sűrűn megtalálhatóak az ő jegyzései. Már 21 éves korában táblabíróvá választották és még harminc éves sem volt, mikor első alispánja lett Békés vármegyének. Két év múlva, 1839-ben követül küldték az országgyűlésre, ahol a reformpártban jó nevű szónoknak ismerték.
1848-ban az új magyar kormány Békés vármegye főispánjává nevezte ki és ugyanezen időben István főherceg nádornak is udvarmestere lett. A szabadságharcban részt vett és emiatt menekülnie kellett és amikor amnesztia útján hazakerült, 1860-ban kezdett újra szerepelni. 1865-ben megint békési főispán lett, majd a kiegyezés után, 1867. február 20-tól 1869. október 21-ig gróf Andrássy Gyula kormányában belügyminiszter. Vesebaja miatt két év múltán visszavonult, és csak 1871. május 19-től vállalta el a király személye körüli miniszterséget, amelyet a Lónyay-, Szlávy- és Bittó-kormányokban is megtartott, egészen 1879. június 7-ig. 1875. március 2. és október 20. között, a fúzió ideje alatt miniszterelnöki tisztséget is betöltött. Kormányában Tisza Kálmán volt a belügyminiszter. 1878. október 11. és 1878. december 5. között belügyminiszter volt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Üdvözlet Gyuláról : Göndöcs népkert
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Schwidernoch Károly: Üdvözlet Gyuláról : Megyeháza, Göndöcs-népkerti pavillon, Rom. Kath. nagy templom, Gróf Wenckheim kastély, Ó-vár, Törvényszéki palota, Muzeum, Erkel Ferencz szobra, Gyulai cognac gyár és törköly főzde
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Báró Wenckheim Béla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1648x1250 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna