D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Zsicsai templom, a szerb királyok koronázási helye
B e s o r o l á s i   c í m : Zsicsai templom, a szerb királyok koronázási helye
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 33. sz. (1889. augusztus 18.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koronázás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerbek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Zsicsai templom, a szerb királyok koronázási helye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A templomot az első koronás szerb fejedelem, István király és fia, Radoszláv alapították a 13-ik század első tizedében szent Péter és Pál tiszteletére. De csak az itt székelő első szerb érsek, szent Száva fejezhette be 1220 ban.
Azután sokáig, egész 1856-ig romban hevert a történelmi emlékű templom. Janityije püspök restauráltatta a templomot, de fájdalom, nem sok műértelemmel, mert a javítás alatt számos történeti és építészeti becsű részletei tűntek el. Mai alakjában a templom magas kupoláju főépületet mutat félkör alakú apszisszal, mely északra és délre boltozatos négyszögű keresztszárnyakba nyilik, kelet felől a tribunából nyiló hosszúkás térközökkel, a Diakonikon és Prothezissel, mig a szerfelett nagy narthexből külön járatok vezetnek két, észak és dél felől alkalmazott, s félkörű fülkékkel és kis pitvarokkal ellátott kápolnába, melyeket kívülről két kerek torony fed. Az épület nyugati falához támaszkodik egy nagy romladozó csarnok, homlokzatán épen maradt toronynyal. Ennek kapuközében láthatók a királyi alapítók képei, és két, feketén festett chryso-bulla, melyek ezeknek alapítására vonatkoznak. A nagy kapuzat dobjában levő kép a trónoló Máriát tünteti fel, ölében a kis Jézussal, angyalok által emelve, két oldalt gazdag öltözékü szentek és világiak csoportja. Az egész kompoziczió, a színezés és a ruházati motívumok olasz mesterre vallanak, ugy mint a templom belsejében itt ott ép állapotban fennmaradt falfestések is.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. augusztus 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zicsa, a szerb királyok koronázási temploma : Kanitz G. után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1592x1036 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna