D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_41_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mátyás-kori emlékek Kolozsvártt
B e s o r o l á s i   c í m : Mátyás-kori emlékek Kolozsvártt
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ref. főiskola
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A Bel-Farkasutczai Ref. Nagytemplom
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A Bethlen-bástya
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 38. sz. (1889.szeptember 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : főiskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bástya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mátyás-kori emlékek Kolozsvártt
Ref. főiskola. A Bel-Farkasutczai Ref. Nagytemplom. A Bethlen-bástya.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mátyás királynak tulajdonítják a bel-farkas-utczai református nagy szentegyház építését, melynek a harmadik kép szintén homlokzatát mutatja, három román stílű nagy ablakkal, két támfallal, tornyát villám zúzta szét. Építése történetét homály veszi körül. 1486. nov. 9-én a város birája, esküdt polgárai és egész közönsége a király és Báthori István kir. udvari biró és erdélyi vajda akaratából és megegyezésével a Szent-Ferencz-rendnek a b.-farkas-utczában, a Szabók bástyája (ma Bethlen-bástya) tőszomszédságában zárda építése végett a szükséges nagyságú helyet adta ajándékba. 1487. szept. 5-én Bécs-Ujhelyen költ kir. parancslevélben azt irja a király, hogy a Szent-Ferencz-rend a várostól adott helyen zárdát akarván építtetni, meghagyja, hogy nekik azt, akadályt nem vetve, engedjék meg, kebelökből válaszszanak két jámbor és alkalmas férfit, a kik minden szükségükben segítségül legyenek. 1490. január 18-án pedig a király Tharczai Mártonnak, az erdélyi só-kamarák ispánjának meghagyta, hogy a Szent-Ferencz-rend elkezdett zárdájának az Erdélybe küldött János barát utasítása szerint tavaszszal folytatását és megszakítás nélkül bevégzését indítsa útba, gondoskodjék köszegőkröl, a kik a meszet főzik, fizesse sóval, a kik azt és a követ szállítják, pénzzel. János barátnak és társainak pedig építtessen a biró hajlékot, hogy kényelemben élhessenek s az építést jó móddal folytathassák. Ez oklevelek ugyan csak zárdaépítésről szólnak, de papi rend, melynek hivatása imádság, templom nélkül rendeltetését nem teljesíthetvén : ugy kell lenni, hogy vagy templomot is építettek, vagy azt készen találták, késöbbkori kath. történetírók Mátyás király müvének irják, A XVII-ik század elején pusztán hagyatott, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György református vallású fejedelmek birtokba vették, utóbbi lengyel építő mesterek által egész egykori nagyszerűségében restauráltatta 1644-ben, s azóta az egyház bírja. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. szeptember 22.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kolozsvári Szabók bástyája egyike a kevés műemléknek, amely napjainkig megmaradt a régi kolozsvári vár huszonnégy bástyája és kaputornya közül. Nevét a szabók céhéről kapta, amelynek feladata volt a bástya karbantartása és védelme. Bethlen-bástya néven is ismert.
Az ötszögletű, három emeletes tömör épület majdnem teljesen dísztelen. A keleti oldalon Bethlen-címeres, kétrészes emléktábla található, melynek felirata jobbra keretben látható, alatta a magyar fordítás. További két dísztelen emléktábla az 1709-es, illetve 1718-as javításokat örökíti meg.
Minden emeletén egy bejárati ajtó található, a legfelső a falak vivőfolyosójára nyílott. A bástya külső falát néhány lövőablak tagolja.
A bástya Tordai út felé néző fala előtt 1975 óta Vitéz Mihály fejedelem kapitányának, Baba Novacnak a szobra áll. A szerb származású zsoldost 1601. február 5-én a város főterén végezték ki, majd testét itt húzták karóba.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bethlen-bástya
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Weinwurm Antal: Bethlen-bástya és az ev. ref. templom keleti oldala
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mátyás király által építtetett Farkas-utczai templom, 1497
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1033x719 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna