D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 673_776_pix_Oldal_17_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Konstantinápolyból
B e s o r o l á s i   c í m : Konstantinápolyból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A dolmabagcsei palota nagyterme
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Catenacci
U t ó n é v : Hercule
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1816-1884
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 45. sz. (1889. november 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Konstantinápoly
G e o N a m e s I d : 745044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Törökország
G e o N a m e s I d : 298795
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Konstantinápolyból.
A dolmabagcsei palota nagyterme.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Abdul Medsid szultán 1853-ban építtette e remekmüvet egy rombadölt épület helyébe és valóban ez épületnek minden izén meglátszik fejedelmi származása. A 650 méter hosszú márvány-rakpart, mely illő alapja a fenséges épületnek, a gazdag ornamentikával diszített kapuk, az alabastromfalu fürdőtermek a maguk pompájában mind elhalaványulnak az impozáns királyi trónterem mellett, mely párját ritkítja egész Európában. Ha a palota többi részeiben a fényes pompa a főjellemvonás: e teremben az óriási méretek meglepők annál is inkább, mert díszítése és berendezése egyenes arányban áll nagyságával. Az, a ki e termet ismeri és méltányolni tudja, fogalmat szerezhet magának ama mesés gazdagságról, mely a kelet legnagyobb részében, sőt, mint látjuk, a "beteg ember" országában is feltalálható. E termet csak rendkívüli alkalmakkor használják, mint pl. Bairam-ünnepkor vagy midőn 1877 márczius 19 én a török parlamentet megnyitották.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. november 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A török parlament megnyitása a Dolma-Bagdzse palota nagy tróntermében : 1877. márczius 19-én.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1793x1172 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna