D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 777_866_pix_Oldal_04_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Edison fonográfja
B e s o r o l á s i   c í m : Edison fonográfja
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A zongorahangok átvitele a fonográfra
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 48. sz. (1889. deczember 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Elektrotechnika, elektronika
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Edison, Thomas Alva (1847-1931)
V I A F I d : 66552944
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : feltaláló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : találmány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hangátvitel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fonográf
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zongora
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amerikai Egyesült Államok
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Edison fonográfja
A zongorahangok átvitele a fonográfra.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az első fonográf visszaadta a belemondott hangokat. Egy staniol lemezre véste be a rezgések vonalát s valahányszor a staniol lemez átfutott a készülék tűje előtt, ugyanannyiszor ismételte a szavakat. De a staniol lemezt csak abban a készülékben lehetett alkalmazni, a mely a vonalat létrehozta. Vagy is más szóval, csak abban a fonográfban lehetett hallgatni, a melybe belé beszéltek. Ha a staniol lemezt egy másik fonográfba helyezték, nem adott hangot. S egyáltalában nem lehetett az ily staniol lapot sokszorosítani. Egy példányban maradt meg a hang vagy a beszéd.
Ezen a bajon kellett segíteni.
Mindenekelőtt a staniol lemez helyett egy más alkalmasabb anyagról kellett gondoskodni, mely elég puha, a mellett elég rugalmas legyen, hogy arra a vonalak bevésése könnyen történjék, mégis sokáig megmaradjon rajta, s a mely egyszersmind a sokszorosítást is megengedje.
Különféle anyagok keverékéből ezt a testet Edison előállította.
A másik feladat abban állott, hogy lehetőleg egyforma készülékeket állítson elő, úgy, hogy az egyik henger belé illő legyen bármelyik készülékbe, ne csak abba, a melyen a belebeszélés történt, a mely tehát a hangvonalakat előhozta. S itt rendkívüli pontosságról volt szó.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. deczember 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Edison műhelyében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Edison uj beszélő-gépe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1086x769 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna