D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 777_866_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Menekülés Egyiptomba
B e s o r o l á s i   c í m : Menekülés Egyiptomba
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A pusztában
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Lagard
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 51. sz. (1889. deczember 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mária (Jézus anyja)
V I A F I d : 52482731
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : József názáreti
V I A F I d : 147328714
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Jézus
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : puszta (település)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vándorlás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Menekülés Egyiptomba
A pusztában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az egyik, a Lagande-é, olyan, mint egy bensőséggel teljes, szelid hangulatú lyrai költemény. Az eszme, melyet a művész megtestesít, a pusztában való utazás egyedülisége, teljes elhagyottsága. Az égen nem lebegnek angyalok, vezetve, védve, s a végetlenig terülő pusztán semmi jele az életnek, nincs egy fa, egy bokor, nem füstölög távol egy kunyhó, más utas árnya nem vetődik a láthatárra - csak ez a magános kis család halad lassan tova, de úttalan avaron. A finom alkatú szűz anya, mint lekókkadó virág, megtörve hajlik alá, s József lépése nehéz, fáradt, s a gyermek mélyen alszik anyja kebelén. A festő, a menekülés történetéből e fájó alaphangú balladaképet vonta el. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. deczember 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Megváltó gyermekkorából : Mária Jézust olvasni tanítja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1128x927 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna