D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_45_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kisbéri ménesből
B e s o r o l á s i   c í m : Kisbéri ménesből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Blaas festménye után
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Buccaneer
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Verneuil
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Cambuscan
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Gratitude
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Blaas
U t ó n é v : Julius von
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
N é v v á l t o z a t o k : Julius de Blaas
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-1922
V I A F I d : 67210958
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 39. sz. (1889. szeptember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattartás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ménes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lótenyésztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lóverseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : versenyló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kisbér
G e o N a m e s I d : 3050088
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1889
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kisbéri ménesből. - Blaas festménye után
Buccaneer. Verneuil. Cambuscan. Gratitude.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : E ménes csak 1854 óta áll fenn s benne tisztán és csupán az angol telivért és félvért tenyésztik. Az összes tenyészkanczák száma rendesen körülbelől 150 darabra rug s ezek közül 30 telivér, a többi félvér-kancza.
Törzsménekül a ménes alapításakor mindjárt angol telivér és norfolki méneket hoztak be Angliából a telivér-kancza-anyagot is majdnem mind Angliából szerezték be. A félvér kanczák részint Angol- és Írországból kerültek oda, részint Mecklenburgból s az akkori katonai ménesekből, Bábolnáról, Badautzról, Biberről s néhány Mezőhegyesről.
A kisbéri államménes czélja :
1-ször, hogy versenyképes és később az országos lótenyésztési használatra lehetőleg kifogástalan és erős angol telivér-anyagot lehessen nevelni.
2-ször föladata: nem igen nehéz, de meglehetős nagy, nemes, szép, szivós és tisztán tenyésztett kitűnő angol telivérló-anyag előállítása, melyet az ország lótenyészete nemesebb és értékesebb hátas és kocsilovak tenyésztésére megkíván.
A ménes lovainak a szine többnyire pej és sárga, néhány fekete s elvétve egy-egy szürke.
Verneuil. A kisbéri állami ménes egyik legkeresettebb apaméne Verneuil. Mortemer és Regalia ivadékát, a hatalmas Verneuilt Francziaországban nevelték. 1874-dik évben látott először napvilágot a Lefévre chamanti ménesében. A versenypályán Lagrange gróf színeiben ugy Franczia-, mint Angolországban számos nagy versenyt nyert meg, már 2 éves korában szép hírre téve szert. Versenypályájának fénykora azonban negyedik évére esik, midőn Ascot gyepén négy nap alatt háromszor futott s mindannyiszor legyőzte Angolország legkitűnőbb lovait s ritka szivós lónak mutatta be magát hosszabb távolságokra. Öt éves korában búcsút vett a versenypályától s ménesbe került.
Buccaneer. Pár évvel ezelőtt, 1887-ben múlt ki a kisbéri telivér-apák eme Nestora, mely több mint két évtizeden át annyi dicsőséget aratott fiaiban, unokáiban, szép- és dédunokáiban. Wild Dayrellnek Little Ked Bovertől származott eme fia 1857-ben élte csecsemő korát Dorchester lord ménesében, de már két éves korában a versenypályákon futott. Három éves korában az angol Derbyben futott Epsom gyepén, de csak negyedik helyen érkezett be azonban hat éves koráig számos nagyobb dijat nyert. 1865-ben, hét éves korában a kormány, De Bulles ezredes közvetítése mellett, kétezerhatszáz font sterlingen vette meg a kisbéri ménes számára apalónak s tulajdonképi hírneve innen keletkezik. Sok és nagyhírű ivadékai lettek s igazi páter famíliaosa lett a kisbéri ménesnek.
Cambuscan. Hamptoncourtban 1861-ban látott Cambus-can napvilágot. Apja a hires Newminster, anyja The Arrow volt. 1872-ben vették Angliában s Kisbéren 1874 ben voltak első ivadékai. Cambuscan 1882-ben múlt ki.
Gratitude. E szép kancza, melyet itt a három kitűnő mén mellett bemutatunk, Cambuscan-nak apáról testvére lévén, szintén a Newminster-vért örökölte. Anyja Charity volt s 1860-ban Angliában vette eredetét. A kitűnő kancza 1872-ben, 12 éves korában került Kisbérre s több jeles csikóval gazdagította a kisbéri állami ménest, mint oly ló, mely a legnemesebb vérből származott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. szeptember 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : csicsi bubu: Ahol a királyok lovagoltak...
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kisbér
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 847x671 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna