D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept3_02.jpg
C Í M 
F ő c í m : Paracelsus
B e s o r o l á s i   c í m : Paracelsus
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Orvosok (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kass
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1927-2010
V I A F I d : 107595371
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Lengyel
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1989
S o r o z a t : 1989. Orvosok (II.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat és réznyomás (acélmetszet), fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Paracelsus, Philippus Aureolus Theophrastus (1493-1541)
V I A F I d : 12313247
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1989
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1990
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1991
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1989. ORVOSOK (II.)
25-ös ívben nyomták.
Ofszetny. és réznyomás (acélmetszet) 12 F. fog.
T: Kass János, metszette: Lengyel György
Névérték: 3,- Ft
Á 1989. dec. 29.-1991. dec. 31.
P 263 300 fog. 4 700
4013 4061 3 Ft Paracelsus (1493-1541) 30,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus német orvos-tudós, asztrológus, teológus, filozófus és kémikus. Eredeti neve Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Valószínű a bécsi egyetemen is tanult, és a ferrarai egyetemen kapott orvosi diplomát 1516-ban. Tanulmányai befejezése után beutazta csaknem egész Európát. 1525-ben Basel városi orvosa és a baseli egyetemen fizikát, orvostant és sebészetet adott elő. A természet megismerését sürgette. Számos német, osztrák, svájci várost megjárt, míg végül 1537-ben Salzburgban telepedett le. Bátran szembeszállt a középkori orvostudomány maradi hagyományaival. Ő volt az első, aki az orvostudományban utat nyitott a kémiának, melynek nem az aranycsinálás a feladata, hanem gyógyszerek készítése. Az iatrokémia, vagy orvosi kémia megalapítója volt. (iatrokémia = alkimia ága, amely a kémia gyógyászati alkalmazását tűzte ki célul.) Bevezette a fémek - antimon, higany, ólom, vas, arzén, és a kén használatát a gyógyászatban. A cink szó és az alkohol elnevezés is tőle származik. Gyógyhatású növényekből desztillációval nyert eszenciákat. A betegségek okát a szervezet kémiai folyamatainak zavarában kereste. Újszerű elképzelése volt a szervezet életfolyamatairól,, a három alkotórész - a kén, higany és a só - élettani szerepéről. Támadta a tekintélyeket, szembeszállt Galenus görög orvos, filozófus, Avicenna perzsa filozófus (lásd VI. 18.) és Abu- Bakr ibn Zakarija ar-Razi arab orvos, filozófus orvosi tanaival. Természetfilozófiája szerint a nagy-világ a nagy élőlény, a makrokozmosz, a kis-világ az ember, a mikrokozmosz, s e kettő szoros összefüggésben van egymással. Véleménye szerint a legfőbb tudomány az orvostudomány, melynek három fő oszlopa a filozófia, az asztronómia és a teológia. Tanítványait is a valóság közvetlen kutatására ösztönözte. Vándorlása során sok orvostudományi munkát, számos teológiai és filozófiai értekezést írt. Csaknem 60 művét tartják számon. Összes műveit 1589-ben adták ki 10 kötetben Baselben. Misztikus tanai ellenére a modern természetszemlélet egyik előfutára volt. (Révai Nl.15k.178 o., Brockhaus NI.CD., Larousse 1994.3k.255 o., MNL.14k.513 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kass János, Lengyel György: R. Virchow
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 723x1079 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn