D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szept3_11.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báthory István
B e s o r o l á s i   c í m : Báthory István
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Történelmi arcképcsarnok (IV.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kertész
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1963-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-10
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1992
S o r o z a t : 1992. Történelmi arcképcsarnok (IV.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fejedelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Báthori István (Erdély: fejedelem) (1533-1586)
V I A F I d : 78774130
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1992-1994
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1992. TÖRTÉNELMI ARCKÉPCSARNOK (IV.)
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Kertész Dániel
Névérték: 10.- Ft
Á 1992. okt. 28.-1994. dec. 31.
P 230 000 fog.
4168 4217 10 Ft Báthory István (1533-1586) 60.- 20.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Báthori István Erdély fejedelme (1571-75) és Lengyelország királya (1575- 1580). Báthori István erdélyi vajda és Telegdi Katalin fia. Bécsben és Pádovában végzett egyetemet. Császári apród, majd 1543-ban királyi adományul kapta Szatmárt, de Erdélybe csak 1551-ben tért vissza. 1556-ban Munkácsnál fogadta a hatalom átvételére érkező Izabella királynét, s annak hadvezéreként vezette Szatmár védelmét a császári csapatok ellen. Hadadnál vereséget szenvedett 1562-ben. Váradi főkapitányként János Zsigmond erdélyi fejedelem (ur.1556- 1571) követe volt Bécsben. Sikerült kétesztendős fegyverszünetet kötnie I. Ferdinánd német-római császárral (ur. 1556-1564), de János Zsigmond újra kezdte a háborút, emiatt a Bécsbe követként érkező Báthorit I. Miksa németrómai császár (ur.1564-1576) 1565-ben elfogatta és két éven át szoros őrizet alatt tartotta Prágában. 1571. május 25-én Erdély fejedelmévé választották. 1572-ben a török Porta megerősítette a Báthori-család erdélyi uralmát. A központi hatalom megszilárdítására törekedett, lépéseket tett Erdély gazdasági és katonai helyzetének megszilárdítására, támogatta a kultúrát, udvara reneszánsz szellemű kulturális központ volt. 1575-ben feleségül vette a Jagelló-ház utolsó sarját Annát, így a lengyel rendek akaratából 1575. december 14-én lengyel királlyá választották. Mivel a lengyel rendek feltétele az volt, hogy Lengyelországba költözzék, Kristóf bátyjára hagyta Erdély kormányzását, de a trónról nem mondott le. Az esküvő után 1576. május 1-én lengyel királlyá intézésére Krakkóban szervezett kancellária működött, Berzeviczy Márton és Kovacsóczy Farkas vezetésével. Kristóf halála után - 1581-től - a kancellárián keresztül egy 12 tagú tanács, majd egy triumvirátus, később Ghiczy János kormányzó hajtotta végre Báthori István rendelkezéseit. Királyként is az erős központi hatalom kiépítésére törekedett, megtörte a királlyá választását ellenző Gdanskot és főként nyugati és erdélyi katonákból álló zsoldos hadsereggel sikeresen háborúzott három hadjáratban is Oroszország ellen. A törvények szigorú betartására törekedett, tiszteletben tartotta az alkotmányos monarchia közjogi intézményeit, sokat tett a lengyel gazdaság fejlesztéséért, támogatta a művészeti és kulturális életet. 1579-ben egyetemet alapított, segítette a katolikus egyházat. Célja egy Lengyelországot, Litvániát, Erdélyt és Magyarországot magában foglaló Habsburg- és törökellenes államszövetség létrehozása volt. Kidolgozta ennek stratégiai tervét, de az 1585-ös erdélyi és magyarországi járvány és éhínség, valamint máig nem tisztázott körülmények között bekövetkezett halála miatt nem valósulhatott meg. A lengyelek egyik legnagyobb királyukként tisztelik. Hamvait a krakkói Wawel egyik sírboltjában helyezték örök nyugalomra. (Larousse 1991.lk.258 o., Révai Nl.2k.688 o., MNL.3k.355 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Szeptember) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kertész Dániel: Bocskai István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 726x952 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn