D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bohus Szögyény Antónia
B e s o r o l á s i   c í m : Bohus Szögyény Antónia
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1803-1890
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 3. sz. január 19.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Bohus-Szőgyény Antónia (1803-1890)
V I A F I d : 121422975
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jótékonyság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bohus-Szőgyény Antónia
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ezt a kis kitérést csak azért engedtem meg magamnak, hogy kimutassam, mily üdvösen hat tovább a családban az anya példája, s hogy más vidék melegen érző hölgyei is kedvet érezzenek e példa utánzására, mely nem kivan áldozatot, csak egy kis örömmel nyújtott és dúsan kamatozó csekély adományt. Bohusné férfias lelkű, erélyes természetű, szilárd jellemű hölgy volt. Már kora ifjúságában is össze tudta egyeztetni a leányos vigalmakkal a komoly törekvéseket. Ritka szellemi tehetségeivel és nagy becsvágyával magas műveltségre tett szert. A magyar nyelven kivül tökéletesen birta a franczia, angol, olasz, német és a latin nyelvet, s a harminczas évek szokásaként gyakran s folyékonyan társalgott a közélet kitűnőségeivel és egyházi férfiakkal deákul. A sors sok nevezetes esemény szemtanujává tette, s végzete ugy kívánta, hogy nem egyszer oly körülmények között maradt egymagára, a mikor gyöngébb szervezetű, s kevésbbé hősies lelkületű nő összeroskadt volna az események súlya alatt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 3. sz. január 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Szőgyény család
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1113x1306 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet