D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_12_Kep_0005.jpg
C Í M 
F ő c í m : A műkedvelő-fotografiai kiállításról
B e s o r o l á s i   c í m : Műkedvelő-fotografiai kiállításról
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Scolik
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 20. sz. május 18.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovaskép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szárazföldi hadsereg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar királyi testőr
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Scolik Károly művészetét a magyar kir. testőr díszruhás lovas képe dicséri. Az eredeti egy kabinet nagyságú fotográfia, melyről Scolik nagyítást készített; ez a kiállítás legnagyobb fényképe, mely 85 cm. széles, 112 cm. magas és minden részletében tökéletes mű. Ez a kép nemcsak azért érdekes, mert a kiállítás legnagyobb fényképe, hanem azért is, mert a kiállítás egyik leg-buzgóbb rendezőjét tünteti föl: jászárokszállási és nagybányai Kneusel-Herdliczka Arnold, ny. cs. és kir. őrnagy, m. kir. testőr hazánkfiát, kinek a műkedvelő-fotográfia ügyében nálunk is bokros érdemei vannak. Herdliczka nemcsak egyik rendezője volt az 1888-ik évi bécsi műkedvelő-fotográfiai kiállításnak, hanem jelentős része van abban is, hogy a fotográfia Bécsben a magasabb körökben kedvelt foglalkozássá vált. A mi kiállításunk igen sokat köszön Herdliczka lankadatlan szorgalmának, ki kezdettől fogva a tervezés, rendezés sokféle munkáiban szüntelenül fáradozott. Ó neki magának is sok érdekes fényképe van a kiállításon, melyekből néhányat legközelebb lesz alkalmunk bemutatni." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 20. sz. május 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek az osztrák-magyar hadseregből : Magyar testőr
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 665x873 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet