D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_572_pix_Oldal_20_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Színházi képek
B e s o r o l á s i   c í m : Színházi képek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A népszínház primadonnái
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-11
E s e m é n y : beszerezve
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 34. sz. augusztus 24.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pálmay Ilka (1859-1945)
V I A F I d : 13670794
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színielőadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pálmai Ilka a Párisi élet-ben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A népszínházban Pálmai Ilka legelső nagy sikere Serpolette volt Planquette dallamos Cornevillei harangok-jában. Planquette neve nálunk még akkor teljesen ismeretlen volt, a dCornevillei harangok romantikus librettójáról nem lehetett tudni, megfelelő lesz-e közönségünk ízlésének s maga a zene is annyira elütött az akkori divatos operettektől, hogy a népszínház nem nagyon bizott a sikerben. Semmit se költött kiállításra, jelmezekre és a főszerepet a kezdő kis Szigligetinére bizta. Milyen nagy volt a meglepetés! A budapesti közönség újongva fogadta ezt a darabot, melyben minden egyaránt üde volt: a zene, a mese, és a primadonna gyermeteg, mesterkéletlen, természetes játéka. S hozzá még Tihanyi, Kápolnai, Együd, Solymosi jeles alakításai és a szépséges szép Sziklai Emilia eszményi Germaineje! Egyszóval a Corneviliéi harangok s vele együtt Szigligetiné meghódította a közönséget. Pálmai Ilka azóta egyízben megvált a népszínháztól, hogy néhány évi távollét után, a kolozsvári színháztól térjen vissza, s azóta a múlt 1 év novemberéig összesen kilencz évig fokozódott úgy alakító művészete és ízlése a dalok előadásában, mint a közönségre gyakorolt vonzó ereje és népszerűsége." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 34. sz. augusztus 24.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pálmai Ilka, Kinsky grófné, operette-énekesnő, szül. 1860 szept. 20. Ungvárt, hol atyja Petrás Gusztáv kataszteri hivatalnok volt. Még alig haladta meg 15-ik évét, mikor mint karénekesnő Kassán Lászy Vilmos szintársulatánál szinpadra lépett és alig másfél évi működés után a kedvelt vidéki primadonnák sorába emelkedett. Kecskeméten, majd Kolozsvárt már jelentős szinpadi sikerekben volt része a szubrett szerepkörökben. Ekkor tájt ment férjhez Szigligeti Józsefhez, kitől azonban rövid boldogtalan házasság után elvált. A népszinházhoz, melynek egyik legünnepeltebb divája volt, először 1878-ban került, hol azon év febr. 17. a Cornevillei harangok cz. operetteben lépett fel mint Serpolette s egy csapással meghódította a közönséget. De ennek ellenére még ugyanazon év szept. 30. megvált a népszinháztól s visszament Kolozsvárra. 1881. ismét visszaszerződött a népszinházhoz, melynek 1889. nov. 8-ig első operette-primadonnája volt. 1886-ban 50 arany pályadijat tűzött ki népszínműre, melyet Monostori Károly az "Utolsó kenet"-tel nyert. Ekkor Bécsbe szerződött. Előkelő színpadi képességei az osztrák császárvárosban sem hagyták cserben, ott is a legelsők közé küzdötte fel magát 1893 márcz. 31. vált meg a bécsi színpadtól. Ugyanott 1892-ben másodszor is férjhez ment Kinsky Jenő grófhoz. Ekkor rövid időre megvált a színpadtól. De másfél év után ismét megjelent a színpadi közönség előtt s mint vendég nagy idadalokat aratott Berlinben s később (1896. márcz.) Londonba szerződött a Savoy-színházhoz, hol márcz. 7. lépett fel először a The Grand Duke operában, melyet ő vele 130-szor adtak egymásután. 1896. aug. a budai színkörben, szept. 28. pedig Ős-Budavárában lépett föl. (Forrás: https://mek.oszk.hu/03600/03630/html/p/p18824.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "Czigánybáró" a Népszínházban : Pálmai Ilka (Barinkay) / fényképész Strelisky Lipót
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 507x1108 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet