D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szinhaz_0110_3.jpg
C Í M 
F ő c í m : Molnár György
B e s o r o l á s i   c í m : Molnár György
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Nemzeti Színház története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Nemzeti Színház története. 1., Az első félszázad
S z e r z ő : Rédey Tivadar
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Könyvbarátok, 1937
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházi rendező
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházirányítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Molnár György (1830-1891)
V I A F I d : 121385334
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Molnár György
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Molnár György színész, rendező, színházszervező, színházigazgató, színháztudományi és szépíró. 1846-ban Radnalippán mint színlapíró került első társulatához, majd Komáromy Sámuelhez szegődött. 1848-49-ben honvéd volt. 1850-1853 között Erdély területén működött: Kolozsvárott, Nagyváradon, Marosvásárhelyen játszott. 1854-ben Szegeden, 1855-1857 között Győrött, 1857-ben Debrecenben volt szerződésben. 1858-ban Pécsett kezdett igazgatni. 1861-1864 és 1867-1870 között a főváros második magyar nyelvű színházának, a Budai Népszínháznak volt alapító igazgató-főrendezője. Egyenrangúan kezelte a szöveget, a zenét, a tömegmozgatást, az illúziókeltő színpadi környezetet, a világítást, a hanghatást. A látványos színpadi produkció első meggyőződéses képviselője volt hazánkban. Az ő irányítása alatt játszották az első, egyhuzamban száz előadást megért látványosságot, Laloue-Anicet-Bourgeois: Az ördög pilulái c. zenés darabját (1863). 1870-1875 között a Nemzeti Színház, 1875-ben néhány hónapig a pesti Népszínház tagja volt. Mint művezető működött 1865-66-ban Debrecenben és 1879-80-ban Kolozsvárott. Az 1870-es évek közepétől inkább csak vendégként lépett föl az ország szinte minden városában. Tagként csak Krecsányi Ignáchoz (1878), majd Szabadkára (1880), Kassára (1883), Temesvárra és Selmecbányára szerződött (1884). Vidéken kedvelt tragikus hős volt. Általában patetikusan szavalt, még a társalgási színművekben is. Műveltségének hiányait szerepeinek gondos tanulmányozásával ellensúlyozta, s tapasztalatait folyóiratokban, könyvekben adta közre. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lengyel : Molnár György - feltehetően - az Ördög pilulái egyik szerepében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 508x869 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn