D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_17_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A japáni parlament megnyitása Tokióban 1890 nov. 29-én
B e s o r o l á s i   c í m : Japáni parlament megnyitása Tokióban 1890 nov. 29-én
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 4. sz. (1891. január 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : japánok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parlament
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Tokió
G e o N a m e s I d : 1850147
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Japán
G e o N a m e s I d : 1861060
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1890. november 29.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A japáni parlament megnyitása Tokióban 1890 nov. 29-én.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képünk, mely a parlament ünnepies megnyitását ábrázolja, egy Tokióban szerkesztett s japán nyelven nyomatott lap képének másolata. Az épület a Hibga nevű dísztéren áll, kényelmes faépületben. Benső része egészen európai, még a díszítések s bútorok sem emlékeztetnek arra, hogy Kelet-Ázsiában vágjunk. A képviselők nagy része is franczia vagy olasz öltözetben van. A nagy terem egyszerű díszítésű, a falak pirosas színűek, a karzatok fehérek, szürkék vagy aranyozottak. Az emelvény, szószék, a feljáró lépcsőkkel, a hírlapírók asztala csaknem másolata az olasz parlamentház berendezésének. A miniszterek és a ház elnöke emelvényen ülnek, míg a képviselők padokon, melyek félkör alakulag húzódnak el a hírlapírók páholya körül. Mindenik ülés előtt egy kis asztalka van. A terem talapzatát szürke és aranyozott szőnyeg borítja. A tetőzetről villamfénynyel világított nagy kandeláber ereszkedik le. A mikádó aranyozott trónja, mely alatt keskeny asztal áll, pompás pamlaggal van kiegészítve, a mely felett selyembársonyon s a japániak kedvelt chrysan-themum virágjai által díszítve van a korona s a császárság más jelvényei.
A megnyitást e teremben maga a mikádó végezte, ki ez alkalommal hadseregénektábornagyi egyenruháját viselte, a felkelő nap rendjelének széles, piros szalagjával. A császár kíséretében voltak Tokudaiji marquis, a főudvarmester s a többi fő udvari méltóságok, továbbá a császári herczegek, az állami miniszterek, Yamagata gróf tábornok, Ito gróf, Saiao gróf, Aoki viscont s más államférfiak. A mikádó felolvasta a miniszterelnök által átnyújtott megnyitó beszédet, mely - mint a napilapok táviratai annak idejében jelentették - komoly óhaját fejezte ki az ország jólétének előmozdítására vonatkozólag s kinyilatkoztatta, hogy a miniszterek több javaslaton kivül már rendszeres budgetet terjesztenek a két ház elé. A császár megelégedéssel konstatálta továbbá, hogy a japáni kereskedelem emelkedik, hogy a szerződéses hatalmakkal a kormány barátságos viszonya nem zavartatott meg s óhajtását fejezte ki, hogy a hadsereget és hajóhadat fejleszteni akarja, oly czélból, hogy a béke és rend otthon s a barátságos viszony a külfölddel helyreállíttassék.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. január 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy újjá született ország: Szaigo, japáni hadvezér
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1495x1088 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna