D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Híres legyezők
B e s o r o l á s i   c í m : Híres legyezők
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szavoyai Adél burgundi hgnő menyasszonyi legyezője Watteautól (Franczia, 1709-ből)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Fitzherbert asszony és a walesi herczeg (Angol legyező)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Lewis Artur legyezője (Autograph-legyező)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Jupiter és Kalliszto (Franczia legyező)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Franczia legyező 1668-ból
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Párisi életképekkel ellátott legyező (XV. Lajos korából)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Phoebus-legyező (Franczia legyező 1660-ból)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : műtárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 10. sz. (1891. márczius 8.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szépségápolás, divat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : legyező
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözetkiegészítő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kellék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16-17. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Híres legyezők.
Szavoyai Adél burgundi hgnő menyasszonyi legyezője Watteautól (Franczia, 1709-ből)
Fitzherbert asszony és a walesi herczeg (Angol legyező)
Lewis Artur legyezője (Autograph-legyező)
Jupiter és Kalliszto (Franczia legyező)
Franczia legyező 1668-ból
Párisi életképekkel ellátott legyező (XV. Lajos korából)
Phoebus-legyező (Franczia legyező 1660-ból)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A XIV.Lajos korabeli párisi "éventailliste"-ok (legyező-készítők), miután ismételt kérelmeik után végre királyi privilégium alapján megalapították czéhöket, a legyezők klasszikus korát vezették be, melynek fényével semmi sem vetélkedhetik. Az amateur előtt nem nehéz feladat egy XIV. Lajos stilü legyező felismerése. Küllői száma 18-21 közt váltakozik, s kinyitva, folytonos, sima felületet képez elefántcsont vagy gyöngyházból, aranynyal s ezüsttel gazdagon ékítve. A nyak rövid, mi által maga a legyező lap nyer terjedelmében a testén merész, széles kezeléssel, élénk színekben, s a mi a legfőbb, a legyező kinyitva teljes félkört képez. Anyaga bőr, selyem, vagy papiros. Tökéletes ép példányok ma már felette ritkák.
Nézzük a XV. Lajos-korabeli legyezőknek azt a kokett alakját, mely alatt rococco dámák tüzes pillantásai löveltek égő vallomásokat a térdharisnyás, allonge-parókás világfiakra. Ezeknek festése, kezelése egészen rávall a XVIII. század modorára, kevésbbé merész, inkább kecses, gracziózus. Gyakoriak a medaillon-képek, melyeket könnyű hajlású virágfüzérek körítnek, vagy fonnak össze. Az e kori legyezőknek egy egészen különös válfaja a cabriolet, két félkörű mezőre osztja a legyező ívét, melyek közül az alsó kisebb és keskenyebb, a felső hosszabb és szélesebb, mindkettő önállóan dekorálva.
A legnevezetesebb cabriolet-k egyike, melyek fenmaradtak, Szavoyai Adél, burgundi herczegnő nászlegyezöje 1709-ből, gyönyörűen díszítve Watteau-tól. A rajz hegedű és bőgő hangjaira tánczoló párokat tüntet fel, álarczos nők, dévajkodó szerelmesek környezetében, a közepén balra egy emelvényen trónoló bálkirálynővel, kinek lábainál egy ifjú dől el hanyagon, háta mögött virágot tartó delnők, a szélső küllőkön szimbolikus alakok, tájkép-részletek, gyümölcs- és virág motívumok szeszélyes összevisszaságben. Az első mező új egy tarka quodlibet fél és negyedrész alakokból s vázákból, virágcsokrokból, csupa kedves rendszertelenségben.
Általában a XV. Lajoskori legyező typusa a nem teljes félkörű nyíláson kivül a küllőknek, vagy legyező-sugaraknak jelentékeny elkeskenyedése és eltávolodása. 1720 felé a legyező nyaka megnyúlik, a mi által a legyező tulajdonképeni ívezete csökken terjedelmében. Ez az arány marad meg a következő (XVI. Lajos) korszakban is, hanem félköralakúra nyitható, ellenben a küllők még keskenyebbek, még jobban szétállnak. E korszak nagy legyezö-decorateure Greuze, kinek ecsetéből egy Jupiter és Callistot tárgyazó kiváló szép legyezőt, két más Bouchernak tulajdonított bájos cartouche-sel, nem rég adtak el 500 frton.
(Forrás: vasárnapi Ujság, 1891. márczius 8.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erzsébet királyné magyar díszruházata a Magyar Nemzeti Muzeumban : Legyező, keztyű és zsebkendő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1878x1938 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna