D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Szabadságharcz-szobor pályaművei
B e s o r o l á s i   c í m : Szabadságharcz-szobor pályaművei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Zala György pályaműve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Róna József pályaműve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Szécsi Antal pályaműve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Köllő Miklós pályaműve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Strobl Alajos pályaműve
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Weinwurm Antal fényképe után rajzolta Háry Gyula
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 11. sz. (1891. márczius 15.)
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : 1848/49-es forradalom és szabadságharc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar történelmi korszak (1848 után)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Szabadságharcz-szobor pályaművei
Zala György pályaműve, Róna József pályaműve, Szécsi Antal pályaműve, Köllő Miklós pályaműve, Strobl Alajos pályaműve.
Weinwurm Antal fényképe után rajzolta Háry Gyula.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : BUDAPEST főváros törvényhatósága valóban hazafias és dicséretre méltó dolgot cselekedett akkor, midőn pályázatot hirdetett egy a fővárosban felállítandó szabadságharcz-szoborra.
Ez a két szempont: a hazafias és a művészeti szempont az, a mely miatt a pályázatnak örültünk, s örömünket csak fokozza az a körülmény, hogy a pályázat kitűnően sikerült. Valamennyi nevesebb szobrászunk részt vett benne és olyan művel, mely bátran megállná helyét bármely nemzetközi pályázaton.
A pályázatban a következő kilencz szobrász vesz részt: Zala György, Stróbl Alajos, Róna József, Köllő Miklós, Szécsi Antal, Senyei Károly, Donáth Gyula, Szász Gyula, és Tóth István, a ki Bécsből küldte be pályamüvét.
A másik vonás, a mely a pályázó müveknél szembetűnik, már nem sorozható dicséret számba. S ez a vonás az, hogy a szobrok eszmei tartalma nem fejezi ki azt, a mit kifejeznie kellene. A főváros által hirdetett pályázat harmadik pontja a következőleg irta elő a művész feladatát: "A művész feladata oly művet tervezni, mely által az 1848/9. évi szabadságharcz, mint történeti multunk egyik dicsőségteljes eseménye s hazánk politikai és társadalmi átalakulásának nagyszerű határvonala, úgy ezen korszakalkotó eseményhez, mint a nemzet kegyeletéhez és a főváros díszéhez méltóan megörökíthető legyen."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. márczius 15.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zala György: A Szabadságharcz-szobor pályaművei : A középső csoportozat Zala pályaművén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3978x2692 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna