D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Feszty Árpád falfestménye a törvénykezési palota esküdtszéki termében
B e s o r o l á s i   c í m : Feszty Árpád falfestménye a törvénykezési palota esküdtszéki termében
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Deák Ferencz előterjeszti a büntető-törvényjavaslatot
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Feszty
U t ó n é v : Árpád
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1914
V I A F I d : 67290605
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 13. sz. (1891. márczius 29.)
T e c h n i k a : falfestés
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : falfestmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Feszty Árpád (1856-1914)
V I A F I d : 67290605
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Deák Ferenc (1803-1876)
V I A F I d : 59138950
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Eötvös József (1813-1871)
V I A F I d : 64044769
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Klauzál Gábor (1804-1866)
V I A F I d : 121492654
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Bezerédj László (1813-1871)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szalay László (1813-1864)
V I A F I d : 66595792
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szemere Bertalan (1812-1869)
V I A F I d : 64808610
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pulszky Ferenc (1814-1897)
V I A F I d : 47510500
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Lipótváros
G e o N a m e s I d : 11054702
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Feszty Árpád falfestménye a törvénykezési palota esküdtszéki termében
Deák Ferencz előterjeszti a büntető-törvényjavaslatot.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az új törvénykezési palota esküdtszéki termét már úgy tervezték, hogy fali képek is díszítsék, s a nemes egyszerűséget, a terem méreteinek harmóniáját, komolyságát, a szemléltető művészet ide illő ábrázolással emelje, s a hely jelentősége szerint hangulattal, képzelettel töltse el azt, ki ide belép.
A fali képek elkészítésével Feszty Árpádot, a fiatalabb festői nemzedék e gyorsan kiemelkedett jeles tagját bízták meg, ki az operaház csemege-termébe, a nemzeti színház emeleti csarnokába, a vörös-kereszt-egylet kórházának termébe, a VI-VII. kerületi kör táncztermébe is festett freskókat.
A hatodik kép történeti alakok csoportja. Deák Ferencz 1842-ben az országgyűlés bizottságának előterjeszti a büntető törvényjavaslatot. A bizottság tagjai: b. Eötvös József, Klauzál Gábor, Bezerédj László, Szalay László, Szemere Bertalan és Pulszky Ferencz. Csak az utolsó él még közülök. A király, mikor e képeket nézte, felismerte Deákot, élénken kérdezősködött a képről és Szilágyi igazságügyminiszter magyarázta meg neki, hogy kik ezek az alakok. A jelenet színhelye egyszerű szoba közepén zöld asztal, székek hátul könyves szekrény. A festő itt kifejező csoportra és találó arczképekre törekedett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. márczius 29. )
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Feszty Árpád: Feszty Árpád falfestménye a törvénykezési palota esküdtszéki termében: A tűzpróba
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Feszty Árpád: Feszty Árpád falfestménye a törvénykezési palota esküdtszéki termében : A perdöntő párbaj
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Feszty Árpád: Feszty Árpád falfestménye a törvénykezési palota esküdtszéki termében : Kálmán király eltiltja a boszorkány-égetést
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Feszty Árpád: Feszty Árpád falfestménye a törvénykezési palota esküdtszéki termében : Mátyás király megadja a népnek a szabad költözködés jogát
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 952x1116 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna