D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_09_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pécsi bazilika a restaurálás után
B e s o r o l á s i   c í m : Pécsi bazilika a restaurálás után
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A déli oldal
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Zelesny
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 25. sz. (1891. junius 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külső teret ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bazilika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : restaurálás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pécs
G e o N a m e s I d : 3046526
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1882-1891
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pécsi bazilika a restaurálás után. - A déli oldal.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A déli oldal előtt négyszögű tér terül el, melyet hoszszában két egymás fölötti lejtős síkra oszt a kőpárkányzat, melyet szobrok és két hatalmas obeliszk diszít. A dóm előtti teret vasrácsozat választja el a díszes városi sétatértől, hova a zöldlombos Scitovszky-térről magas lépcsőzet vezet fel. így tehát a hatalmas épület arányai közelből és távolról egyaránt szemlélhetők.
A bazilikát déli oldalról tekintve, az égbe emelkedő hatalmas tornyok, melyeknek kősisakkal végződő csúcsain a világ négy tája felé mutató, egymást derékszögben metsző négykaru aranyozott vaskereszt díszlik, hívja fel mindjárt figyelmünket. Az újítást azonnal felismerhetjük a tornyokon, melyek az 1831-iki restaurálás után csonkán maradtak, lapos tetejüket a várfalaknál szokásos csipke-párkányzat körítette. Most azonban karcsúan és 21 méterrel magasabban emelkedik fel a négy teljesen egybevágó és hasonló torony, a nyúlánk alakra nézve igen élénken emlékeztetve a budapesti ferenczvárosi templom karcsú tornyára. A régi toronynak a kápolnák oldalfalából kiemelkedő és a négy sarkon felfutó falszalagok közötti félköríves párkány (fries) és fürészfog-diszítés által felosztott három emeletére, most egy jóval magasabb, negyedik emelet van rakva, melyet azután díszes föpárkányzat koszorúz és ezen nyugszik a külön konstrukcziót képező 10 méter magas négyszögű kősisak-fedél. A torony második és harmadik emeletein a régi kettős (2.30 m. magas és 1 m. széles) ablak megmaradt. Az újonan épített negyedik emeletet pedig 4.2o méter magasságú, három egyes ablak töri át. A torony csúcsát képező kősisak négy oldalát, melyet báró Schmidt eredeti rajzain egyszerű bádog fedéllel tervezett, szintén kettős román (3.12 m. magas. 1 m. széles) ablak tagolja, a négy sarkán pedig négy oroszlán testű sas-symbolum díszíti. A régi tornyokon levő órát, mely az ó-román stílusban anakronizmust képezett volna, eltávolították és a szomszédos káptalani épület homlokzatán emelt óra-házban helyezték el. De a restaurator ragaszkodva a torony köveinek eddigi sárga színéhez, ebben a színben folytatta tovább a fölebb építést, minek következtében a tornyok színei elütnek a templom többi falainak színétől, melyek élénk szürke színű kövekből építvék. Azonban ezt a színkülönbséget hamar elfeledjük, ha tüzetesebben szemléljük a bazilika remek részleteit, melyek magasztos harmóniába olvadnak össze.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. junius 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zelemy K.: A pécsi székesegyház külseje
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zelemy K.: A pécsi székesegyház külseje
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zelesny Károly: A pécsi bazilika belseje : A főhajó és a főoltár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pécsi bazilika a restaurálás előtt : A déli oldal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pécsi bazilika a restaurálás előtt : A nyugati homlokzat
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zelesny Károly: A pécsi bazilika a restaurálás után : A nyugati homlokzat
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1604x1095 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna