D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_576_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A temesvári kiállítás
B e s o r o l á s i   c í m : Temesvári kiállítás
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az osztrák-magyar államvasút pavillonja
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Torontálmegye pavillonja
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Iparcsarnok
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Erdészeti pavillon
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A kiállítás főkapuja
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Goró
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1865-1904
V I A F I d : 121400391
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 31. sz. (1891. augusztus 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ipari kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vásár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pavilon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Temesvár
G e o N a m e s I d : 665087
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1891
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A temesvári kiállítás.
Az osztrák-magyar államvasút pavillonja
Torontálmegye pavillonja
Iparcsarnok
Erdészeti pavillon
A kiállítás főkapuja
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A bejáratnál kellemesen lep meg bennünket, hogy nagy terület van föntartva az igazgatósági épület és az iparcsarnok között a sétáló és pihenő közönségnek. Ez a modern kiállítási irányzat, mely a látogatóknak nemcsak a tanulmányozásra ad módot, hanem a pihenésre, kellemes szórakozásra is. És hogy ezt mind könnyű szerrel el lehet érni, csak névszerint kell fölemlíteni azokat az épületeket, melyek a most említett nagy pihenő- és sétatér (vulgo: korzó) körül vannak és pedig: a zene-pavillon, czukrászat, kávéház, vendéglő- és sörház, a phonograph pavillonja, a szeszesitalok kostoló-fülkéi és Törley József pezsgö-pavillonja.
A 82,000 négyszögmétert elfoglaló területen a fedett tér 20,000 négyszögmétert foglal el s ennek több mintegy negyed részét képviseli az iparcsarnok, melynek központi kupolája 31 méter magas. A rotundában tömött sorokban látjuk a szebbnél szebb tárgyakat, köröskörül pedig tágas és kitűnően beosztott, ügyesen kihasznált termek foglalják magukban a kiállítás legfontosabb csoportjait, u. m. Temesvár város, az ipari tanműhelyek, a Vaskapu, a selyemtenyésztés, a dohánygyártás, a méhészeti, mezőgazdasági, bútoripari- s női- és házi ipari csoportokat. Külsőleg is impozáns látványt nyújt, főleg, ha a villamos világításnál tündéri fényben úszó főhomlokzatot tekintjük nem lép föl nagy praetenziókkal és egyszerűségében mégis eléggé méltóságos, hatása kellemes és vonzó. A többi épületek közül még a fém- és vasipari pavillon s az osztrák-magyar államvasút pavillonja említendők, mint a melyek külsőleg szintén eléggé mutatósak. A többi barakk- és fészerszerű gépcsarnoktól eltekintve, a pavillonok kellemes változatban vannak a kiállítás területén elszórva. Két egymáshoz hasonló pavillon nem akad, mindegyik másik stilt képvisel csak egyben hasonlóak: könnyed, villaszerű csecsebecsék, melyek magukban is díszítik a kiállítást. Ilyenek a czukor-pavillon, a torontáli pavillon, az erdészeti csarnok, Vinga, Fehértemplom és Bogsán városok külön pavillonjai.
A terület többi részét még más épületek töltik ki, s a szabadban is számos fa-, kő- és czement-ipari tárgy van fölállítva. Különös dicséretet érdemel azonban a területnek párzsit- és virágkertészeti berendezése, mely az ottani hires Mühlé-ben igazi mesterére talált.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. augusztus 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goró Lajos: A temesvári kiállítás : Parkrészlet. A Béga-csatorna mellől. Zenepavillon. Baross Gábor miniszter megnyitja a kiállítást. Kiállítási értesítő nyomása és árusítása. Czukoripar-pavillon
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a kiállításból : Az iparcsarnokból
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek a kiállításról
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Körültekintés a kiállítás területén: Erdészeti pavilon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1942x2644 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna