D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_676_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek az 1848/49-ki osztrák seregből és segédcsapataiból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek az 1848/49-ki osztrák seregből és segédcsapataiból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : L'Allemand F. Gerasch F., és Heicke József 1849-iki rajzai
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Határőrvidéki gyalog katona (Székely határőrvidéki gyalogos)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Orosz gyalogos és doni kozák az invázionális hadseregből
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Osztrák könnyű lovasok (svalizsérek). Trombitás és tiszt
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Osztrák gyalogosok menetelés közben
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Hurbán-csapatbeli legénység a táborban: tót markotányosné
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Tiszt és közember Hurbán felsőmagyarországi tót szabadcsapatjából
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Szerezsán legény és határőrvidéki tiszt
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Osztrák dzsidás előőrsön
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Hurbán-csapatbeli legény őrségen a táborban
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Osztrák vadászok
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 37. sz. (1891. szeptember 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadsereg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyalogság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : osztrákok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Osztrák-Magyar Monarchia. Császári és Királyi hadsereg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyenruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1848-1849
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek az 1848/49-ki osztrák seregből és segédcsapataiból
L'Allemand F., Gerasch F., és Heicke József 1849-iki rajzai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kepén látható svalizsér a báró Kress tábonrok nevet viselő ezredből való, melyben a szabadságharcz előtt több jeles lovassági tisztünk, u. m. Rohonczy Lipót, Pereczi, stb. szolgáltak. Az ezred olasz legénységének egy rétté hozzánk szegődött de külön csapatot nem képezhetvén, a különféle huszárezredekhez lön beosztva.
Az orosz invázionális sereg két eredeti alakja egészen másképen néznek ki, mint 1849-ben. Az orosz gyalogság akkoriban kovás puskát, hosszú, sötétkék darócz köpenyt és alatta durva vászon gatyát viselt. Nehéz, hegyes sisakját csak ritkán tette le, a midőn aztán tányéralaku kék tábori sapkát használt. A felszerelés súlyát - 63-65 fontot - puska nélkül csakis az ily roppant teherhez hozzá szokott emberek bírták el de mozgékonyságuk a harczban szintén azon szerinti volt, a miért is szuronytámadást nem igen lehetett tőlük várni. A szigora fegyelem daczára, amely az orosz invázionális seregben uralkodott, a gyalogság, a hol esek szerét tehette, még a leghaszontalanabb holmit is elvitte és ezzel is szaporította terhét.
A dóni kozákot kissé tulzott csinosságban mutatja a kép, mert idomtalan. rosszul gondozott és koldus módra felszerszámozott lovaikon kivül, a kozákok maguk is piszkosak és rondák voltak.
A képek közt látjuk még Jellasich hírhedt szerezsánjait, kik a bán főhadiszállásán testőri szolgálatra voltak beosztva. Számszerint csak néhány száz emberből álló csapatot képeztek. Vérpiros, rövid gallérú köpenyük alatt szinten vörös, török szabású ujjast viseltek és hosszú torok puskával, pisztolyokkal és késekkel voltak ellátva. Tisztjeik - haram-basák - a legénység soraiból kerültek ki s többnyire teljesen neveletlen durva emberek voltak, kikkel a hadsereg többi tisztjei nem igen érintkeztek.
A híres pánszláv agitátor Hurbán, valami Freyseisen nevű osztrák örnagygyal felsőmagyarországi tótokból szintén egy szabadcsapatot állított össze. Ezeket Guyon Nagy-Szombatnál alaposan megverte, úgy, hogy az egész hadjárat alatt nem tudták magukat többé összeszedni. Hosszú, fehér darócz szűrt és széles karimájú fekete tót kalapot viseltek. A csapat tisztjei többnyire cseh sorezredekből kerültek oda, fegyvereiket Pozsonyból, illetőleg a bécsi fegyvertárból kapták. Hurbán maga ezredesi rangot viselt, míg a csapat katonai vezénylete Freijseisen őrnagyra volt bízva.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. szeptember 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek az osztrák-magyar hadseregből : Osztrák gyalogos
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek az osztrák-magyar hadseregből : Tábori vadászok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek az osztrák-magyar hadseregből : Bosnyák katona. Vártüzérek. Osztrák lovas testőr
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek az osztrák-magyar hadseregből : Dragonyosok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3928x2735 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna