D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_676_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Széchenyi-emlékszobor leleplezési ünnepélye a Svábhegyen
B e s o r o l á s i   c í m : Széchenyi-emlékszobor leleplezési ünnepélye a Svábhegyen
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Stróbl
U t ó n é v : Alajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1926
V I A F I d : 11014418
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 37. sz. (1891. szeptember 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Széchenyi István (1791-1860)
V I A F I d : 39390131
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emléktábla-leleplezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felavatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Svábhegy
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 12. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Széchenyi-emlékszobor leleplezési ünnepélye a Svábhegyen.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szobor Stróbl Alajos, kiváló szobormüvészünk alkotása. Férfikora delelőjén örökíti meg Széchenyi nemes vonásait s az erezet bevonó sötétzöld patina bizonyos antik-jelleget kölcsönöz a szobornak, melyet még jobban kiemel a fehér terméskőből készült fülke. Nemzeti öntudatunk ébredésének kedvező jeleként tekintjük, hogy a legnagyobb magyar dicsőségét immár két ércz-szobor hirdeti a fővárosban.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. szeptember 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Marianna 60, Borbás Tibor: Széchenyi István szobra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mátrai Lajos, juhaszj: Széchenyi szobor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Széchenyi-szobor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Engel József: Széchenyi István szobra Budapesten
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rauscher Lajos: A Széchenyi-szobor leleplezési ünnepélye 1880. május 23-án
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1135x1007 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna