D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_676_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magyar hölgyek hímzései a Nemzeti Múzeum Széchenyi-termében
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar hölgyek hímzései a Nemzeti Múzeum Széchenyi-termében
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Magyar akadémia
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Széchenyi Döblingben
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A Vaskapu
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Széchenyi kastélya Kis-Czenken
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Széchenyi mint miniszter
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Széchenyi bárha meghalt - él
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A czenki sírbolt
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Hálószoba Döblingben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 39. sz. (1891. szeptember 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szabás-varrás, kézimunka
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felhívás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Széchenyi István (1791-1860)
V I A F I d : 39390131
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : hímzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézimunka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emléklap
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékkönyv
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magyar hölgyek hímzései a Nemzeti Múzeum Széchenyi-termében
Magyar akadémia. Széchenyi Döblingben. A Vaskapu. Széchenyi kastélya Kis-Czenken. Széchenyi mint miniszter. Széchenyi bárha meghalt - él. A czenki sírbolt. Hálószoba Döblingben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Széchenyi halálakor gyászba borult Magyarország s egyesek és testületek szinte versenyezve iparkodtak a részvét könnyével enyhíteni a család és nemzet fájdalmát. Ekkor született meg az eszme Kubinyi Ágostonban, a nemzeti múzeum akkori igazgatójában s Mátray Gáborban, a Széchenyi országos könyvtár őrében, hogy a nemzet valami szép emléket állítson a nagy halott érdemeinek megörökítésére. Kubinyi és Mátray abból a felfogásból indultak ki, hogy mivel Széchenyi "rendkivüli hazafi" volt: emlékének is rendkívülinek kell lennie. A következő, 1861. év elején egy "szózat"-ot tettek közé a nemzethez, a melyben felszólítják a Széchenyi tisztelőit, nőket és férfiakat egyformán, hogy mindenki a saját kezemüvéből állítson össze egy oly lapot, a milyen az emléklap szokott lenni. Ezek később egy "országos emlékkönyv"-vé növekedvén: "Gróf Széchenyi Istvánnak szentelt nemzeti emlény" czímet fogja viselni, s a múzeum minden látogatója megtekintheti abban a teremben, a mely Széchenyiteremnek hívatik, mivel ezt díszíti az alapítónak életnagyságú képe, Endernek a müve.
Utasításuk így szól: "Küldjön be e czélra minden részvevő egy saját aláírásával ellátott emléklapot, melyre kötött vagy kötetlen beszédben írott s lehetőleg gr. Széchenyi Istvánra vonatkozó sorok legyenek jegyezve. Ezeknek helyét azonban elfoglalhatják a lelkes hölgyek által sajátkezüleg, de csak selyemmel s nem igen domborún készített hímzések is, akár papírra akár selyem kelmelapra, ellátva mindazáltal sajátkezű aláírásukkal."
Képeink közül a következők e hímzésekről vannak véve :
1. A czenki sírbolt, mely a Széchenyi-családnak körülbelül két századon keresztül temetkező helye ez Damjanich Jánosné hímzése.
2. A magyar tud. akadémia, mely Bethlen Józsefbe hímzésében azt a jelenetet mutatja mikor Széchenyi az 1825-iki pozsonyi orszáagyülesen Isagy Pál tüzes szónoklatának varázsa alatt felajánlja évi jövedelmét egy magyar tudós társaság alapítására.
3. A Vaskapu, Széchenyinek ez egyik legmerészebb vállalata, melybe mint a magyarországi közlekedésügyek főintézője fogott, ez Kinszky János grófné hímzése.
4. Széchenyi bárha meghalt, - él, allegorikus kép, Kállay Ákosné kézi munkája.
5. Széchenyi Döblingben, Traun-Bethlen grófné hímzése, abban az öltözetben mutatja Széchenyit, a melyet Döblingben viselt. Ez öltözet némi vegyületét mutatta az angol, török és magyar viseletnek. Széchenyi rendesen vörös nadrágot, könnyű, hegyesorrú sárga csizmát és egyszerűen zsinórzott zekeforma otthonkát viselt. Hosszú szakállt és bajuszt eresztett.
6. Hálószoba Döblingben. Gr. Andrássy Gyuláné hímzése, úgy látszik, azt a berendezést tünteti föl, a mely akkor volt Széchenyi szobájában, mikor ápril 8-án reggelre, épen húsvét vasárnapján halva találták őt egy zsöllye-székben ülve.
7. Széchenyi kastélya Kis-Czenken e kastélyt ő maga építteté a múlt században divatozó stílben ez emléklapot Majláth Györgyné hímezte.
8. Széchenyi mint miniszter, gr. Batthyány Lajos özvegyének kézi munkája, azt a jelenetet ábrázolja, mikor az első magyar népképviseleti országgyűlésen István nádor felolvassa a trónbeszédet 1848 július 5-én.
9. A Széchenyi-czimer, Andorffy Zsófia hímzése. A grófságot H. Széchenyi György kapta, részint mint vitéz várkapitány saját, részint ősei érdemeért. Ő alatta bővült ki a család czimere is olyanná, a milyen most, s a milyet képünk mutat. E czímer négy felé osztott, tojásdad hadi paizst tüntet föl, melynek első és negyedik vörös udvarában hármas zöld halom tetejéből kettős ezüst kereszt emelkedik ki, a mely Magyarország czímerét jelképezi. A második és harmadik égszínű udvar alján zöld, domború arany korona látszik, a melyről mintegy fölrepül a természetes színű sas, az udvar jobboldali szögletéből tündöklő nap felé. A paizs közepén, a négy udvar közt, egy kisebb arany koronás vért látható, melynek kék udvarában zöld halmon szétterjesztett szárnyakkal fehér galamb áll, piros csőrében zöld koszorút tartva. A czímer-paizst aranybíbor színű diszítmény veszi körül, s ehhez számíthatjuk a család jelmondatát: Sí deus pro nobis, quis contra nos? (Ha Isten velünk, ki ellenünk?)
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. szeptember 27)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Széchenyi István hálószobája Döblingben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cserna Károly: Gróf Széchenyi István sirboltja Nagy-Czenken
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1935x2809 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna